Ny fremtidig helsetjeneste / legetjeneste i Lurøy

Kommunestyret vedtok i møte den 7. oktober å organisere Ny fremtidig helsetjeneste /legetjeneste i Lurøy : 

 • Helsetjenesten i Lurøy kommune utvides med en ekstra legestilling (100%)
 • Helsetjenesten desentraliseres med følgende fordeling/stasjonering:
  • En lege stasjoneres på fastlandet (Aldersund/Konsvik)
  • En lege stasjoneres i ytre distrikt (Sleneset/Lovund)
  • Kommuneoverlege og turnuskandidat stasjoneres på Onøy (hovedkontor)
  • Legevakten desentraliseres til vakthavende lege sitt kontorsted
  • Administrasjonen bes om å gjennomføre tilstrekkelig regulering mellom ansvarsområde 3000 og 3050 for finansiering av utvidet legeressurs/administrasjon
  • Kommunestyret bevilger kr 400 000 fra reserveposten som settes på eget disposisjonsfond for finansiering av tilpasninger/ investeringer av lokaler og materiell for å tilrettelegge for desentralisert helsetjeneste. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet, samt gjennomføre transaksjonene/budsjettregulering som følge av dette.
  • Formannskapet holdes løpende orientert om prosessen/ fremdrift, og gis fullmakt til å avklare prinsipielle forhold vedrørende iverksettelse av dette vedtak.
  • Kommunestyret ber administrasjonen evaluere ordningen og fremme sak til kommunestyret i juni 2016

I tillegg til ovennevnte er helsetjenesten i Lurøy utvidet med 1.0 stilling for administrativ leder (K-sak 18/15)  Stillingen er vedtatt finansiert med omgjøring av 0.5 eksisterende stilling og tilføring av 0.5 ny stilling.

Aktuelt:
Den nye legestillingen er lyst ut med søknadsfrist 8.12. Inntil tilsetting og tiltredelse kan skje er det gjort avtale med byrå om legevikar foreløpig for 3 mnd. Legen er begynt i Sleneset og Lovund krets.

Desentralisering av legestillinger:
Hovedhensikten med utvidelse av legeressursene er å få en mest mulig effektiv behandlinggstid/ kontortid for legene. Ved en desentralisert struktur vil en kunne oppnå dette ved å unngå/ redusere bruken av arbeidstiden til reisetid og transport. Legestillingene desentraliseres slik:

 • Lege (vikar) Lovund / Sleneset:

Legevikar Ibrahim Mansour begynner i Lovund/Sleneset fra 23.11. Legen vil ha ansvar for legetjenester til befolkningen på øyene på tilsammen 773 personer, Lovund(462) og Sleneset(311). Kontordager utvides fra 1 til 2 dager pr uke ved hvert av legekontorene slik at legen har kontordag på Lovund mandag og onsdag og på Sleneset tirsdag og torsdag. Legestillingen er utlyst med søknadsfrist 8.des.

 • Lege Konsvik/Aldersundet:

Lege Laimute Krisciuniene flytter fra Onøy til Aldersundet og får ansvar for legetjenester til befolkningen på fastlandet med 604 personer, Konsvik (310) og Aldersund(293). Flytting skjer i overensstemmelse med legens ønske. Kontordager utvides fra 1 til 2 (1 1/2) dager pr uke ved hvert av legekontorene slik at legen har kontordag på Konsvik mandag og onsdag og på Bratland tirsdag og torsdag.

 • Lege Onøy/Lurøy :

Kommuneoverlegen og turnuslegen vil fortsatt være stasjonert i Onøy med ansvar for legetjenester til befolkningen på 541  personer, Onøy/Lurøy (413), Kvarøy (75), Hestmona (4) Sør Nesøy(49). Kommuneoverlegens administrative og medisinske tilleggsoppgaver utgjør  50% stilling, det er derfor naturlig med en høyere legedekning i Onøy enn i de øvrige kretsene. Kommuneoverlegen har faglig ansvar for legetjenesten og oppgaver som sykehjemslege, smittevernlege og ansvar i forhold til beredskap. Kontordager utvides fra 1 1/2 til 2 1/2 kontordag pr uke slik at legene har kontordager tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag er avsatt til samarbeidsmøter o.l. for alle leger.

 • Kvarøy/Hestmona og Sørnesøy :

Tilbudet til befolkningen i Kvarøy, Hestmona og Sørnesøy utvides til kontordag hver onsdag mot annenhver fredag nå. Tilbudet legges til rette mellom 10.30 og 12.30, tilpasset rutetidene.

NB: Utvidelse av kontordager i kretsene må skje i takt med at vi har nødvendig støttepersonell på plass. Datoer og omfang vil av denne grunn kunne variere noe i begynnelsen.

Styrket kurativ tjeneste:

Det er lagt til grunn at utvidelse av legestillinger skal gi rom for en styrket kurativ tjeneste med flere kontordager i kretsene. Med dette forventes at befolkningen får et større tilbud og at legene vil ha mer tid til pasientkontakt og til oppfølging utenom konsultasjonene. Flere kontordager antas også å gi befolkningen en økt trygghet ved at legen er tilgjengelig flere dager i uka enn nå. Dersom en reiser mellom kontorene i hver krets så har en i realiteten 4 kontordager i hver krets hver uke.

Skyss:
Når legene stasjoneres i kretsene vil det bli redusert behov for skyss av leger til og fra Onøy. Kommunen er imidlertid forpliktet til å ha båt i beredskap hele døgnet hele året for at legevaktslegen kan rykke ut ved behov. Legevaktslegen rykker i gj snitt ut i mindre enn 10% av henvendelsene. Skyss kan også tenkes brukt ved transportering av helsesekretær/ sykepleier fra og til legekontorer i kretsene dersom offentlig transport ikke er tilgjengelig eller ikke passer med rutetidene.

NY LEGEVAKTORDNING:

Samtidig som legene stasjoneres i kretsene vil legevakten endres tilsvarende. Ved behov for undersøkelse hos legevaktslege vil dette foregå der hvor vakthavende lege har sitt kontorsted, og det vil variere mellom Lovund, Onøy og Aldersund. Telefonnummer til legevakten er det samme hvor en befinner seg og legevaktsentralen for Nord Helgeland vil formidle kontakt mellom pasient og lege. (se også oppslag)

Forskjellen nå fra tidligere er som nevnt at legevakten alternerer mellom kretsene. Organiseringen medfører at pasienter i alle kretser vil måtte påregne transport avhengig av hvor vsakthavende lege har sitt kontorsted. For befolkningen i Onøy/ Lurøy vil dette bli en ny situasjon, som vil være likt det øvrige kretser har forholdt seg til vedrørende pasienttransport. Onøy vil i den nye legevaktsmodellen kunne ha vakt i 2 av 4 uker, grunnet stasjonering av turnuslege. Fordi legevakten alternerer mellom kretsene kan det i enkelte tilfelle bli lenger reisetid for pasientene enn det er på legevakt idag. Den lengste transporten vil være mellom Bratland/ Tonnes og Lovund med en reisetid mellom 45 og 60 min. Reisetid til legevakt vil være innenfor anbefalt norm om at 95% av innbyggerne i en kommune skal ha maks 60 min reisetid til legevakt.

Statistikk for oktober viser at det har vært tilsammen 54 henvendelser til legevakten. Ca halvparten av henvendelsene er kommet på dagtid, og mindre enn 2 henvendelser i uka har vært på natt mellom 23.00 og 08.00 

OBS: Det er ikke lagt til grunn en høyere tilgjengelighet på vakt. Det vil si at legene som inngår i vaktsamarbeid har fri utenom sine vakter. Utstasjonering av leger betyr således ikke at legene er tilgjengelig utover kontordag med unntak av når legen har vakt.

 

Lurøy kommune
Helsetjenesten

 

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS