Legevakt 116117
Bestill legetime via SMS
   

Kommunen innfører aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp

Stortinget har gjort vedtak om at kommunen/NAV skal stille vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp. Det er nå klart at lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2017, og da for de under 30 år. 

NAV-kontorene kan altså etter gjeldende bestemmelser sette vilkår. I rundskrivet til Lov om sosiale tjenester i NAV er det redegjort for hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres.

Lovendringen vil innebære økt oppfølging av, og plikt til å tilby aktiviteter til personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Aktivitetene NAV tilbyr skal være tilpasset behov og funksjonsnivå til den enkelte. NAV må tilby alt fra lavterskel aktivitetstiltak til arbeidsrettede aktiviteter. Dersom bruker takker nei til aktivitetstilbud, kan NAV-kontoret fatte vedtak om å redusere utbetalingen.

Den nye § 20 i Lov om sosiale tjenester i NAV lyder slik:

«Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25.

Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller i andre lover.

Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om reduksjon av stønad».

(Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 og § 42.  Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 og § 42.)

 

Formålet med lovendringen er å tilby målrettet aktivitet som styrker den enkeltes muligheter for overgang til arbeid. Ut fra formålet vil målgruppen i hovedsak være unge personer med liten eller ingen arbeidserfaring.

«Aktivitet for sosialhjelp» tilrettelegger på flere nivå, alt etter hvor den enkelte bruker befinner seg. Målet må være individuell avklaring i forhold til skolegang, arbeidserfaring og fysisk/psykisk helsesituasjon. Kommunen/NAV er forberedt på den nye lovendringen, og vil praktisere i tråd med denne fra 1. januar 2017.

Sist endret 06.12.2016
   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS