Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning. Mange kjenner ikke til reglene vedrørende brenning av avfall.

Lurøy kommunestyre vedtok i 2005 en forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.
Denne forskriften regulerer bl.a brenning ute i det fri.

INNHOLD
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lurøy kommune, Nordland.
§ 1. Formål
§ 2. Virkeområde
§ 3. Definisjoner
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
§ 5. Unntak fra forbudet
§ 6. Dispensasjon
§ 7. Tilsyn
§ 8. Klage
§ 9. Straff
§ 10. Ikrafttreden

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lurøy kommune, Nordland.
Fastsatt av Lurøy kommune 20.04.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.
§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å forhindre unødvendig forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. I tillegg ønskes det å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon og materialgjenvinning.
Forskriften er dessuten oppklarende overfor publikum på en del forhold som er gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. samt forurensningsloven.
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.
§ 3. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt - med mindre det er gitt unntak fra dette i forskriftens § 5.
Det tillates ikke noen form for brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning i småovner. Herunder inngår blant annet produksjonsavfall fra bedrifter, industri samt bygge- og anleggsbransjen - med mindre det foreligger gyldig utslippstillatelse.
Åpen brenning i skogmark er forbudt i tidsrommet 15. april - 15. september uten brannsjefens tillatelse.


§ 5. Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt under forutsetning av bestemmelsene gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. med tilhørende forskrifter ivaretas:
a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b. Brenning av ubehandlet avfallstrevirke i vedovn (med unntak av impregnert trevirke).
c. Brenning av avispapir og liknende i vedovn.
d. Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e. Bål i forbindelse med St. Hansfeiring, Olsok og andre eldre tradisjonelle båldager i nærhet av sjø/vann. Disse bålene skal ikke inneholde bildekk, trykkimpregnert materiale, plast, isolasjonsmateriale og lignende.
f. Ranke- og flatebrenning i jord- og skogbruket.

Unntakene gitt i § 5 a, d, e, og f gjelder imidlertid ikke i skogmark i tidsrommet 15. april - 15. september. Her gjelder fortsatt hovedregelen i § 4 3. ledd om skriftlig tillatelse fra brannsjefen i kommunen.
§ 6. Dispensasjon
Brannsjefen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.
Brann- og Redningstjenesten i Lurøy har generell dispensasjon til å brenne kondemnable hus/bygninger samt benytte øvingsanlegg for opplæring av egne/annet personell. Herunder inngår utendørs brenning av sprit/diesel i brennkar.
§ 7. Tilsyn
Brannsjefen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.
Ved overtredelse av bestemmelser i den lokale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:
- Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
- Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
- Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
- Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
- Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).
Det til enhver tid gjeldende forurensningsgebyr fastsettes av kommunestyret.
§ 8. Klage
Vedtak truffet av brannsjefen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.
§ 9. Straff
Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.
§ 10. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft 20.05. 2005 og gjelder inntil videre.


Som en kan se av forskriften er det ikke tillatt med noen form for brenning av avfall.
Det er i dag gode renovasjonsordninger for alle typer avfall så en omgåelse av regelverket er ikke nødvendig.

Lurøy kommune håper at alle tar dette forbudet til seg, og retter seg etter forskriften.

Bål på stranda i Kvarøysundet - Klikk for stort bilde

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS