Publisert 23.02.2018

Lurøy brann og redning har ledig stilling som brannkonstabel deltid på Onøy.

Søknadsfrist er den 10.mars 2018

Publisert 23.02.2018
Publisert 22.02.2018

Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.  

Publisert 21.02.2018

Det kan søkes tilskudd til frivillighetsarbeid («Frivillighetsmidler»)
I 2018 er det avsatt kr 160.000,- til frivillighetsarbeid i Lurøy kommune.
Lag og foreninger kan søke om tilskudd under forutsetning av å tilfredsstille kriterier for ordningen.

Søknadsfrist :  20. mars 2018

Søkere  sender søknad til :    lokalutvalget i egen krets             

Publisert 19.02.2018

Lurøy kommunestyre behandlet 13.12.17 sak om evaluering av legetjenesten (K-sak 69/17).

Av driftsmessige og økonomiske årsaker ble det fattet vedtak om å slå sammen legekontorene i Indre distrikt til ett kontor lokalisert i Aldersund.

Vedtaket iverksettes fra 1. mars 2018

Vi håper at omleggingen ikke vil medføre ulemper for brukere av legetjenesten.

Publisert 19.02.2018

Vi minner om at gammelt legevaktsnummer, 750 93580, ikke lenger er i bruk.
Nummer til legevakt er nå som kjent 116117 i Lurøy og i alle andre kommuner.

Publisert 15.02.2018

Ledige barnehageplasser fra august 2018 (PNG, 185 kB)

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
 
Søknaden leveres direkte til barnehagen.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes styrer i den aktuelle barnehage.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling

 

Publisert 09.02.2018

På foreldremøte på Konsvik skole den 7. Februar 2018 ble årets elevbedrifter presentert. Dette var ny rekord ved skolen der samtlige elevene på ungdomstrinnet var involvert i en elevbedrift. Til sammen var det 3 elevbedrifter på skolen som alle hadde salgsboder og som presenterte elevbedriften for foreldre, lærere og politikere. Alle produktene ble «revet bort» av kjøpeglade foreldre og politikere og pengene skal brukes på elevenes klassetur.

Publisert 01.02.2018

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.

Publisert 29.01.2018
HUR 2018

Siste helga i januar (26.1.-28.1.) var ca. 50 ungdommer fra hele Helgeland samlet i Tärnaby for å delta på ungdomsrådskurs og årsmøte i Helgeland ungdomsråd (HUR). 

Publisert 26.01.2018

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Publisert 24.01.2018

Lurøy kommune deltok sammen med Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Spiren Design og Konsvikbygg på Karrieredagen 2018 som ble arrangert i Rana den 23.01.

Publisert 08.01.2018

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11

Publisert 08.01.2018

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering «Hamnholmen nord» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11.

Publisert 08.01.2018

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Stokkvågen ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Publisert 02.01.2018

I forbindelse med en varslet prisøkning på mer enn 100 % fra 2018, for bokbusstjenesten på innlandet, ble det foretatt en gjennomgang av bruken av tjenesten. Som følge av dette er tjenestetilbudet nå vedtatt avviklet.

Tjenesten opphører fra 1. februar i år. Det vil si at bussen besøker oss som vanlig i januar (9. og 23.) på sine faste stoppesteder.

Vi vil oppfordre alle som har bokbussbøker hjemme til å benytte disse besøkene til å returnere lånte bøker.

En stor del av bokbuss-lånene tilskrives barnehagene og skolene. Etter dialog med berørte enheter er det enighet om å finne andre løsninger for disse brukergruppene. Vi har også en liten gruppe voksne brukere, som vi vil forsøke å få til løsninger for. Nærmere beskrivelse følger av plakat.

 

Publisert 18.10.2017

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Publisert 26.09.2017

Lurøy kommune deltar i Byregionprogrammet sammen med Nesna, Hemnes og Rana. I prosjektet ses det på muligheter for felles tiltak relatert til næringsutvikling og omdømmebygging for å tiltrekke mennesker, ressurser og virksomheter til regionen. Som et ledd i prosjektet er det utarbeidet en regional plattform med tematisk informasjon om Byregionprogrammet, Bo og Leve, og Jobb og Næringsliv .  

 

 

Publisert 19.09.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.