Publisert 24.04.2018

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Publisert 19.04.2018

Lurøy formannskap har i møte den 18.04.2018, sak 30/18 vedtatt å legge forslag til områderegulering «Naustholmen og Vika» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10.

Publisert 17.04.2018
2469 - Lovund

Lurøy kommune, Teknisk Etat, søker ferievikarer på Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy og på Lurøy innland. Oppstart ca 20.juni (etter avtale) i 100 % stilling. Vikariatene har ca 4-6 ukers varighet.

Publisert 19.03.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. 

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Publisert 16.03.2018
logo_folkehelsen

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

I Lurøy ser vi viktigheten av å forebygge og bidra til økt aktivitet, og vil derfor også gi tilbudet til personer som ikke har diagnosen demens.

Publisert 15.03.2018
Polarsirkelen friluftsråd logo

Friluftsskolen er Polarsirkelen friluftsråd sin største satsing gjennom året og har vært en ubetinget suksess fra dag en.

Friluftsskolen er en arena for læring av friluftslivsferdigheter i tillegg til at barna får være fysisk aktive ute i naturen og etablere nye sosiale nettverk.

Publisert 26.02.2018
Kvarøy

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys også for 2018.

Publisert 23.02.2018
UndervisningVi tilbyr spennende og varierte oppgaver i våre fådelte skoler, der det jobbes tett sammen med andre lærere, elever og foresatte. Vi søker dyktige pedagoger som kan videreføre det gode læringsarbeidet som gjøres i Lurøyskolen.

Lurøy kommune har et desentralisert barnehage og skoletilbud.

Publisert 22.02.2018

Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.  

Publisert 19.02.2018

Lurøy kommunestyre behandlet 13.12.17 sak om evaluering av legetjenesten (K-sak 69/17).

Av driftsmessige og økonomiske årsaker ble det fattet vedtak om å slå sammen legekontorene i Indre distrikt til ett kontor lokalisert i Aldersund.

Vedtaket iverksettes fra 1. mars 2018

Vi håper at omleggingen ikke vil medføre ulemper for brukere av legetjenesten.

Publisert 19.02.2018

Vi minner om at gammelt legevaktsnummer, 750 93580, ikke lenger er i bruk.
Nummer til legevakt er nå som kjent 116117 i Lurøy og i alle andre kommuner.

Publisert 15.02.2018

Ledige barnehageplasser fra august 2018 (PNG, 185 kB)

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
 
Søknaden leveres direkte til barnehagen.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes styrer i den aktuelle barnehage.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling

 

Publisert 01.02.2018

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.

Publisert 24.01.2018

Lurøy kommune deltok sammen med Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Spiren Design og Konsvikbygg på Karrieredagen 2018 som ble arrangert i Rana den 23.01.

Publisert 08.01.2018

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11

Publisert 08.01.2018

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering «Hamnholmen nord» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11.

Publisert 08.01.2018

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Stokkvågen ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Publisert 02.01.2018

I forbindelse med en varslet prisøkning på mer enn 100 % fra 2018, for bokbusstjenesten på innlandet, ble det foretatt en gjennomgang av bruken av tjenesten. Som følge av dette er tjenestetilbudet nå vedtatt avviklet.

Tjenesten opphører fra 1. februar i år. Det vil si at bussen besøker oss som vanlig i januar (9. og 23.) på sine faste stoppesteder.

Vi vil oppfordre alle som har bokbussbøker hjemme til å benytte disse besøkene til å returnere lånte bøker.

En stor del av bokbuss-lånene tilskrives barnehagene og skolene. Etter dialog med berørte enheter er det enighet om å finne andre løsninger for disse brukergruppene. Vi har også en liten gruppe voksne brukere, som vi vil forsøke å få til løsninger for. Nærmere beskrivelse følger av plakat.

 

Publisert 26.09.2017

Lurøy kommune deltar i Byregionprogrammet sammen med Nesna, Hemnes og Rana. I prosjektet ses det på muligheter for felles tiltak relatert til næringsutvikling og omdømmebygging for å tiltrekke mennesker, ressurser og virksomheter til regionen. Som et ledd i prosjektet er det utarbeidet en regional plattform med tematisk informasjon om Byregionprogrammet, Bo og Leve, og Jobb og Næringsliv .