100 år i tjeneste for lokalsamfunnet

Klikk for stort bilde På begynnelsen av 1900-tallet var tuberkulose et stort problem for samfunnet og familiene som ble rammet. Ressursene til å bekjempe denne meget alvorlige epidemien var svært begrenset. Allerede fra 1914 samlet enkeltpersoner i Lurøy, sterkt anført av Signe Aas, inn midler for å hjelpe disse familiene i den vanskelige tiden. Behovet var omfattende og man så at dette arbeidet måtte systematiseres og organiseres.  I 1919 ble Aas Tuberkuloseforening stiftet, med Signe som formann. Foreningen skulle senere skifte navn til Aas Helselag. Foreningen var den første etableringen i Lurøy, men det ble senere etablert foreninger i alle skolekretsene, 13 kretslag på det meste, underlagt Lurøy Helselag.

Gjennom iherdig innsats fra medlemmene, fortsatte pengestøtten og assistansen til rammede familier. Det var også kritisk behov for økte ressurser til mer helsepersonell for å avhjelpe situasjonen, hvilket kommunen den gang ikke hadde midler til. Foreningene gikk derfor sammen og fikk både tilsatt og bosatt en menighetssøster som skulle bistå tuberkuloserammede personer. Lønnen hennes betalte laget selv. Kommunen overtok senere dette ansvaret.

Under 2. verdenskrig bistod helselaget i tillegg soldater med strikkeklær, delte ut «Svenskesuppe» til skolebarn og fordelte sko til trengende.

Aas helselag var en sterk pådriver for forebyggende helsearbeid og fikk etter hvert innført legeundersøkelse av barn på Aas skole. I 1956 fikk sykepleier, Inger Flåten, i stand månedlige spebarns- og småbarnskontroller. For dette fikk legen et årlig honorar på 460 kroner, mens hun selv deltok uten lønn. De arbeidet også aktivt med å få på plass skoletannpleie.

Veien til sykehus, og egnet behandlingsutstyr, var lang. Aas helselag startet innsamling til helsehus, og i samarbeid med kommunen ble Aas helsehus reist i 1968. I samarbeid med omliggende lag bekostet helselagene det meste av inventaret og behandlingsutstyret til helsehuset.

Det må kunne hevdes at helselagene har vært sterke og viktige velferdspioneerer igjennom svært krevende tider i vårt lokalsamfunn. Hva deres innsats må ha betydd for utvikling, samfunn, familier og enkeltmennesker i nød og fortvilelse, kan vel vi, som lever i moderne tid, bare vagt forestille oss. Dyp ærbødighet skjenkes disse menneskene som på frivillig, ulønnet basis ytte velferd - omsorg og handlekraft, i tiden før velferdssamfunnet. 

Og de fortsatte sitt samfunnsoppdrag innenfor en rekke ulike felt, ettersom behovene i lokalmiljøet endret seg. Når hjerte- og karsykdommer økte i befolkningen, gikk de til innkjøp av surstoffapparater, de besørget fysioterapiordning og tilrettela for fotpleie i Aldersundet. I slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet arrangerte laget 6 bussturer til Bodø for mammografiundersøkelser. De anskaffet barnestol for bil som de lånte ut ved behov.  Laget var også pådriver for å få på plass kommunal renovasjon.

I 1989, ved etablering av Alderspaviljongen (Aldersund omsorgssenter), besørget Aas Helselag finansiering og arbeidskraft for å få etablert nye Aas helsehus i tilknytning til anlegget – og besørget beplantning til glede for beboerne.

I vår egen velferdstid har vi heldigvis en offentlig forvaltning som fyller de funksjonene som disse lagene i sin tid besørget. Men helselagene lever i beste velgående og har nok en gang dreid innsatsen i retning av behovene i samfunnet vårt. Helselagene arbeider nå først og fremst med lavterskel trivselstiltak lokalt. Kanskje først og fremst rettet mot eldre innbyggere, men barn og øvrige innbyggere er også i deres målgruppe. De stiller opp som bemanning på bygdekvelder og arrangementer, samt bistår pårørende ved gjennomføring av begravelser/minnestunder, om noen skulle trenge det.

De samler inn midler og donerer til viktige samfunnsnyttige formål og utvikling i form av gaver og utstyr. Ved reetablering av nærbutikken støttet laget opp med et aksjekjøp på kr. 300 000. Og de holder i hevd tradisjonen sin med å besørge sommerbeplantning ved Aldersund omsorgssenter og Miljøterapeutisk tjeneste. I tillegg til dette bidrar laget lokalt og nasjonalt med betydelig støtte til forskningsarbeid innen helse. Den samlede forskningsstøtten fra helselagene rundet i 2019 1 milliard kroner, ifølge daglig leder for fylkeskontoret for Nasjonalforeningen avd. Nordland, Troms og Finnmark, Per Olaf Fure, som deltok på markeringen sammen med nestleder i fylkesstyret, Rita Unn Jensen.

Aas Helselag avholder sine månedlige medlemsmøter i fellesarealet til Aldersund omsorgssenter, med innslag av servering og åresalg til inntekt for deres arbeid. En ordning som, i tillegg til å besørge driften av laget, også bidrar med sosial aktivitet og medvirkning for beboerne. Medlemmene holder selv mat og premier, slik at inntektene fra aktiviteten blir ren netto for laget.

Det gjennomføres årlige jule- og sommerfester ved omsorgssenteret. Før Aldersund oppvekstsenter tar sommerferie byr helselaget også både elever, barnehage og ansatte på fellesfrokost.

Drivkraften i arbeidet henter de gjennom gleden de ser hos barn og eldre som tar del i deres aktiviteter.  

Laget har i dag 22 medlemmer og understreker at de mer enn gjerne tar imot nye medlemmer.

Leder for laget er Anita Johansen, kasserer er Toril Skjæran, øvrige medlemmer av styret: Asbjørg Jakobsen, Haldis Eliassen og Linda Henriksen.

 

Onsdag 26.06.19 ble markeringen av lagets eksistens og virke gjennom hele 100 år avholdt! Klikk for stort bilde

 

Hele bygda var invitert til jubileumsmarkering og bygdas grendehus var pyntet til fest. Aas Helselag bød de fremmøtte på middag og et imponerende kakegilde. 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Før middagen fremførte Nordland Teaters Linda Mathisen stemningsfullt diktene «Jeg lå og drømte» og «Avskjed», akkompagnert av Sissel Brean på piano (også fra NT).

 

 

 

Toril Skjæran talte til publikum og tok oss med på den imponerende reisen fra 1919 til 2019, før Anita Johansen ønsket velkommen til bords.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Etter middagen reflekterte daglig leder, Per-Olaf Fure, rundt stiftelsestiden i 1919. Hele 4 helselag ble stiftet i Nordland dette året, noe han mener kommer av at dette var en svært krevede tid i Nordland.

Fure understreket betydningen laget har hatt for folkehelsa opp igjennom Norges historie og utvikling og delte ut hederlig diplom og nål for lang og tro tjeneste til: Olga Sakariassen, Anny Aasvik, Asbjørg Jakobsen, Haldis Eliassen, Signe Eliassen og Leif Vatne (som ikke var til stedet).

Nestleder i fylkesstyret for nasjonalforeningen for folkehelse fremførte en treffende tekst om skapelsen av «helselagskjerringa». – Noe av det beste i skapelsen.

Damene fra Nordland teater fremførte «Kaisas Udde» av Alf Hamre og «De gamle kjæresters sang» av Chaque Brell, oversatt av Elsa Kvamme.

Helselagsdamene bød videre på kaffe og et overveldende kakebord, før kvelden ble rundet av med lagets tradisjonelle årelodd.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 


En vakker markering av en fantastisk innsats – gjennom 100 år!

De varmeste gratulasjoner til Aas Helselag!