Publisert 04.06.2018

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni besøker Maiken Johnsen, fra Innovasjon Norge, Lurøy. Hun skal holde to seminarer: Fra idè til marked. Den 18. juni vil hun være i Lovund, og den 19. juni vil det være mulig å treffe henne i Grønsvik.

Publisert 30.05.2018

Eldrerådet har i flere år arrangert en tur i året som de eldre i kommunen kan melde seg på. I år gikk turen til Alstahaug med besøk på Petter Dass-museet og i Alstahaug kirke, til Tjøtta internasjonale kirkegård og til Grythatten gartneri. Nesten 40 personer ble med på turen.

Publisert 19.03.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. 

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Publisert 22.02.2018

Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.  

Publisert 19.02.2018

Vi minner om at gammelt legevaktsnummer, 750 93580, ikke lenger er i bruk.
Nummer til legevakt er nå som kjent 116117 i Lurøy og i alle andre kommuner.

Publisert 15.02.2018

Ledige barnehageplasser fra august 2018 (PNG, 185 kB)

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
 
Søknaden leveres direkte til barnehagen.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes styrer i den aktuelle barnehage.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling

 

Publisert 01.02.2018

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.

Publisert 24.01.2018

Lurøy kommune deltok sammen med Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Spiren Design og Konsvikbygg på Karrieredagen 2018 som ble arrangert i Rana den 23.01.

Publisert 02.01.2018

I forbindelse med en varslet prisøkning på mer enn 100 % fra 2018, for bokbusstjenesten på innlandet, ble det foretatt en gjennomgang av bruken av tjenesten. Som følge av dette er tjenestetilbudet nå vedtatt avviklet.

Tjenesten opphører fra 1. februar i år. Det vil si at bussen besøker oss som vanlig i januar (9. og 23.) på sine faste stoppesteder.

Vi vil oppfordre alle som har bokbussbøker hjemme til å benytte disse besøkene til å returnere lånte bøker.

En stor del av bokbuss-lånene tilskrives barnehagene og skolene. Etter dialog med berørte enheter er det enighet om å finne andre løsninger for disse brukergruppene. Vi har også en liten gruppe voksne brukere, som vi vil forsøke å få til løsninger for. Nærmere beskrivelse følger av plakat.

 

Publisert 18.10.2017

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Publisert 26.09.2017

Lurøy kommune deltar i Byregionprogrammet sammen med Nesna, Hemnes og Rana. I prosjektet ses det på muligheter for felles tiltak relatert til næringsutvikling og omdømmebygging for å tiltrekke mennesker, ressurser og virksomheter til regionen. Som et ledd i prosjektet er det utarbeidet en regional plattform med tematisk informasjon om Byregionprogrammet, Bo og Leve, og Jobb og Næringsliv .  

 

 

Publisert 11.09.2017

Frist for å varsle Lurøy kommune om planlagt spillemiddelsøknad settes til 25. september. Grunnet omlegging av kulturdepartementets søknadsportal og anleggsregister, vil ikke søknaden fysisk kunne sendes inn før etter 1. oktober. Vi trenger likevel en oversikt over planlagte søknader.

Publisert 16.08.2017

Lurøy kommune har innført forskrift for skuddpremie på rødrev og mink som felles innenfor kommunes grenser. Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kr for mink og rødrev.