Detaljregulering «Hamnholmen nord» til offentlig ettersyn

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering «Hamnholmen nord» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11.

Reguleringsområdet omfatter den nordlige deler av Hamnholmen og er 61,3 da stort. Formålet med planarbeidet er å detaljregulere utbyggingsområdene på land og fastsette mer nøyaktige bruksformål til arealene på den nordre og vestre del av Hamnholmen, samt sjøområdene utenfor. Planen åpner for bygging av fritidsboliger, boliger samt næring- og industrivirksomhet. Reguleringsplanen åpner også for bygging av molo med småbåtanlegg utenfor vestre delen av holmen.

Plandokumentene kan åpnes her:

Forslag til reguleringsplankart (PDF, 570 kB), forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 441 kB), planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 4 MB), saksfremlegg (PDF, 314 kB)

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune ved Vaidotas Suveizdis på tlf 75 09 16 07, evt. e-post vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Skriftlig høringsuttalelse sendes til: Lurøy Kommune, 8750 Tonnes, epost: utbygg@luroy.kommune.no  før den 01.03.2018.