Vedtatt detaljreguleringsplan «Hamnholmen nord»

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 11/18 vedtatt detaljreguleringsplan «Hamnholmen nord» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Reguleringsområdet omfatter den nordlige deler av Hamnholmen og er 61,3 da stort. Formålet med planarbeidet er å detaljregulere utbyggingsområdene på land og fastsette mer nøyaktige bruksformål til arealene på den nordre og vestre del av Hamnholmen, samt sjøområdene utenfor. Planen åpner for bygging av fritidsboliger, boliger samt næring- og industrivirksomhet. Reguleringsplanen åpner også for bygging av molo med småbåtanlegg utenfor vestre delen av holmen.

Plandokumentene kan åpnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 399 kB), reguleringsbestemmelser (PDF, 126 kB), planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 3 MB), saksfremlegg (PDF, 299 kB)

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune ved Vaidotas Suveizdis på tlf 75 09 16 07, evt. e-post vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-13, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no innen 10.08.2018.