Høring: Handlingsplan for integrering

Lurøy kommune har lagt Handlingsplan for integrering  (PDF, 2 MB)til høring.

Formannskapet ber om innspill på utkast til Handlingsplan for integrering, fra kommunale etater, NAV, Lokalutvalg, Lurøy Næringsforum og Lovund Industriforum i et eget høringsbrev. (PDF, 462 kB)

Lag og foreninger, bedrifter og innbyggere i Lurøy oppfordres også å komme med innspill. 

Som andre kommuner har Lurøy kommune både tilflytting og utflyttinger. Med å ha en plan for hvordan vi ønsker å ta imot tilflyttere kan vi oppnå at tilflyttere velger å bli mer bofast i kommunen. Handlingsplan for integrering er et forsøk på å få på plass en helhetlig oversikt over hvordan vi i kommunen, bedrifter og lokalsamfunn kan ta imot, og inkludere, tilflyttere.

Handlingsplan for integrering omhandler også andre forhold som kommunen ikke kan gripe inn i; integreringsarbeidet som pågår i lokale bedrifter, frivillig arbeid i lag og foreninger, og hvordan den enkelte innbygger i Lurøy kan inkludere tilflyttere. Når dette likevel er valgt å ta inn er dette fordi også disse felt er viktige integreringsområder og planen viser hvordan dette ansvaret kan tas. For å få til en positiv integrering er det nødvendig at innbyggere, bedrifter, kommunal virksomhet og frivillige lag og foreninger i kommunen bidrar.

Lokalutvalg i kommunen har fått en sentral rolle i planen. Dette skyldes nærheten de har til der tilflyttingen skjer og deres lokale kunnskap til, blant annet, fritidstilbud. Når det gjelder forslag til innhold i «Velkomstpakken» er ikke alt innhold avklart enda, men det vil (forhåpentligvis) være på plass innen behandling av saken i neste runde. Innspill om å innføre «Fadderordning» har kommet fra flere instanser, og er derfor tatt med i planen. Ordningen krever ett samarbeid mellom frivillige, lokalutvalg og kommunen for å få dette til. Ikke minst krever det at innbyggere ønsker å stille opp som ressurs for nye tilflyttere.

Integreringsarbeid blir en aldri «ferdig med», det er et felt som det må kontinuerlig jobbes med. For å få til en positiv integrering må innbyggere, bedrifter, kommunal virksomhet og frivillige lag og foreninger i kommunen bidra. Lag og foreninger i Lurøy har et særlig ansvar for å legge forholdene til rette slik at tilflyttere skal kunne delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Men også vi som bor i Lurøy må engasjere oss når det kommer nye til bygda, slik at tilflyttere lettere kan bygge egne nettverk.

Frist for å komme med innspill til planen er den 10. november 2017.