Kommunedelplan Stokkvågen til 2. gangs offentlig ettersyn

Lurøy formannskap har i møte den 14.05.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Stokkvågen ut til 2. gangs offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Planområdet omfatter alle eiendommer på Gnr. 29. Totalt utgjør planområde mer enn 3633 daa. Hensikt med revidering av kommunedelplan Stokkvågen er å gi mer nøyaktige arealformål til arealer innenfor plangrenser, samt å avklare muligheter for ny bruk av arealer som kan øke «bolyst», fremme friluftsliv og sikre større økonomisk vekst. Den største endring i planen er utvidelse av planlagte næringsareal på Stokkvågodden til å omfatte en del sjøareal som kan fylles ut. Planen åpner også for bygging av 15 nye boliger. På nordside av Stokkvågen bukt videreføres det et naustområde, som i tillegg utvides noe mot vest.

Plandokumentene kan åpnes her:

Forslag til plankart (PDF, 38 MB)forslag til planbestemmelser (PDF, 151 kB)planbeskrivelse (PDF, 2 MB)saksfremlegg (PDF, 3 MB)

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune ved Vaidotas Suveizdis på tlf 75 09 16 07, evt. e-post vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Skriftlig høringsuttalelse sendes til: Lurøy Kommune, 8750 Tonnes, epost: teknisk@luroy.kommune.no  før den 05.06.2018