Kommunedelplan Stokkvågen til offentlig ettersyn

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Stokkvågen ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Planområdet omfatter alle eiendommer på Gnr. 29. Totalt utgjør planområde mer enn 3633 daa. Hensikt med revidering av kommunedelplan Stokkvågen er å gi mer nøyaktige arealformål til arealer innenfor plangrenser, samt å avklare muligheter for ny bruk av arealer som kan øke «bolyst», fremme friluftsliv og sikre større økonomisk vekst. Den største endring i planen er utvidelse av planlagte næringsareal på Stokkvågodden til å omfatte en del sjøareal som kan fylles ut. Planen åpner også for bygging av 17 nye boliger, 3 nye hytter og 10 garasjer. På nordside av Stokkvågen bukt videreføres det et naustområde, som i tillegg utvides noe mot vest.

Plandokumentene kan åpnes her:

Forslag til plankart (PDF, 4 MB), forslag til planbestemmelser (PDF, 137 kB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), konsekvensutredning (PDF, 761 kB), saksfremlegg (PDF, 172 kB)

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune ved Vaidotas Suveizdis på tlf 75 09 16 07, evt. e-post vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Skriftlig høringsuttalelse sendes til: Lurøy Kommune, 8750 Tonnes, epost: utbygg@luroy.kommune.no  før den 01.03.2018