Kommuneplanens samfunnsdel - oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lurøy formannskap vedtok i møtet den 10.02.2020, sak 2/20 at oppstart arbeid med kommunens samfunnsdel skal varsles og planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 

Forslag til planprogram (PDF, 175 kB)
Saksfremlegg (PDF, 151 kB)

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Lurøy kommunes 1. generasjons samfunnsdel ble vedtatt i slutten av 2015. Nå starter kommunen arbeid med ny samfunnsdel. 

Merknader til oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og/eller til planprogrammet sendes til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy, epost: postmottak@luroy.kommune.no innen den 22. mars 2020.