Kommunestyret takket Helse, Sosial- og Omsorgssjef, Kolbjørn Aasvik, for lang og tro tjeneste

HSO sjef - Klikk for stort bilde 27. juni deltok tidligere Helse, Sosial- og Omsorgssjef, Kolbjørn Aasvik, i sitt siste kommunestyre som representant for HSO-administrasjonen. Kommunestyret, ved Ordfører, benyttet anledningen til å takke Aasvik for hans lange og dedikerte innsats for Helse, Sosial og Omsorgsetaten og som stedfortreder for Rådmannen.

Takk for lang og tro tjeneste - Klikk for stort bilde Aasvik ble først ansatt i kommunen i 1982, som autorisert sykepleier. I oktober 1983 ble han tilsatt som sykepleiesjef, med både administrasjon og sykepleiefaglige oppgaver i hele kommunen. Stillingen ble videre utvidet til også å omfatte styrerrollen ved Lurøy sykehjem. Ansvaret for hjemmehjelpordningen, husmorvikarordningen, avlastning, med flere ble lagt til hans stilling, som etter hvert ble definert som Pleie- og Omsorgsleder.

Som følge av vakanser og utfordringer med å løse oppgavene i legetjenesten, ble Aasvik stadig tillagt flere oppgaver innen lønn, personal og øvrig administrasjon av helsetjenesten.

Den gang var helsetjenestene delt inn i tre etater; Sosialetaten, Helseetaten og Pleie- og Omsorgsetaten. I 1990 gikk Aasvik inn som etatsleder for Pleie- og Omsorgsetaten.

Aasvik har også bak seg en politisk karriere i Lurøy for SV. Han ba, samme året som han ble tilsatt som etatsleder, om å bli løst fra sine politiske verv, grunnet sin nye rolle.  Med det takket han for seg i formannskap og kommunestyre, hvor han siden har møtt som administrativ representant for sin etat.

Grunnet vakanser i sosialtjenesten fungerte også Aasvik som sosialsjef fra 1992.

I 94/95 tok Aasvik desentralisert videreutdanning innen «Ledelse for kommunal og statlig virksomhet» ved Høgskolen i Bodø. Han fulgte videre på med «studie i endringsledelse» i 98/99, ved samme studiested.

I fra 1999 ble Aasvik fungerende Helse og Sosialsjef.

I juni 2000 ble Aasvik til satt som Helse, Sosial- og Omsorgssjef på åremål, en stilling som ble gjort fast fra 2012.

Kolbjørn Aasvik trådte formelt av som Helse, Sosial- og omsorgssjef 1. mai 2018, etter 36 års tjeneste. De fleste av dem som en sentral leder i Lurøy kommune. Han overlot stafettpinnen til Ingrid Fagerli, som han har hatt et tett og godt samarbeid med siste halvannet år. Frem til 1. september, som markerer hans overgang til pensjonisttilværelsen, fungerer Aasvik som seniorrådgiver i kommunen.

Ordføreren trekker frem det gode arbeidet som har vært utført i tiden Aasvik har vært leder. Han trekker spesielt frem perioden da det omfattende arbeidet med omlegging av omsorgsenhetene til en kraftig desentralisert tjenestestruktur, ble utført. Det var en krevende tid og Ordføreren berømmer Aasvik for måten han stod i - og gjennomførte prosessen på.

Ordføreren beskriver også rollen som HSO-sjef som en utfordrende og utsatt posisjon. Det har vært perioder hvor det har stormet rundt gjennomføringen av upopulære vedtak. Selv om ansvaret for vedtakene ligger hos kommunestyret, mener ordføreren det ofte har vært den ansvarlige for å utøve vedtakene på kommunestyrets vegne, som har måttet stå i den verste stormen. Han beskriver Aasvik som ryddig og stødig igjennom de tøffe takene.

På vegne av kommunestyret og seg selv, retter ordføreren en stor takk til Kolbjørn Aasvik for måten han har levert på, i alle hans år i Lurøy kommune. Og ønsker ham lykke til med den nye tilværelsen.

 

Aasvik rundet av markeringen med å beskrive sin tid i Lurøy kommune som fine år. Han omtaler kommunen som en god arbeidsgiver. Han forteller også at det til tider har vært tøffe tak i saker og situasjoner i kommunestyret opp gjennom tiden. Selv om det ikke alltid er enighet om enkeltsaker har det likevel vært rom for å ytre faglige vurderinger og han berømmer kommunestyret i Lurøy for å ha gjort gode vedtak for brukere av HSO tjenesten opp igjennom årene.

Han forteller videre at en del av de viktige, strukturelle vedtakene som er fattet senere tid, både innen oppvekst og HSO etaten, i grunnen gjør at det er litt vanskelig å gå av med pensjon, fordi han kunne tenke seg å være med på denne spennende utviklingen. Han mener alt ligger til rette for en god tjenesteproduksjon for innbyggerne i Lurøy fremover.

Kolbjørn Aasvik takker for seg til stående applaus fra salen.

Vi øvrige i administrasjonen tenker med vemod på at dagen da vi også skal takke for samarbeidet, nærmer seg.

Takk for lang og tro tjeneste - Klikk for stort bilde