Offentlig ettersyn av søknad om mudring og dumping i sjø, Innseiling Lovund havn

Fylkesmannen har lagt søknad fra Nova Sea as ut på offentlig ettersyn

Nova Sea as søker Fylkesmannen i Nordland om mudring og dumping av mudringsmasser i sjø i forbindelse med utbedring av innseiling til Lovund Havn (Naustholmsundet)

 

Kunngjøring av søknad fra Nova Sea AS om mudring og dumping i Lovund havn
Nova Sea har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utdyping av innseilingsleden til Lovund havn. Mudringen og dumpingen planlegges utført over en periode på ca. 3 måneder, sen vinter 2017/ tidlig vår 2018.


Det søkes om å sprenge og mudre fem mindre områder, anslagsvis 1750 tfm3 (teoretisk faste masser) over et areal på til sammen 2633 m2. Utdypingen skal skje til -7,5 LAT. Massene skal deponeres i et sjødeponi langs en fylling i sjø på Naustholmen.
Entreprenøren skal bruke grave- og sprengningslekter under mudrearbeidet og splittlekter og slepebåt for transport og dumping av massene.

Det er utført prøvetaking av sjøbunnssediment fra 3 stasjoner, ett innenfor planlagt tiltaksområde mens de to andre prøvene er tatt inne i havna. Analyseresultatene viser at sedimentene er i tilstandsklasse I (bakgrunn) eller II (god). En prøve fra prøvestasjon 3 (benzo(b/j/k) viser tilstandsklasse III (moderat). Det ble ikke tatt sedimentprøver fra lokaliteten der massene skal dumpes.


Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse (truede arter) i nærheten av tiltaksområdet. Hensynet til hekketiden medfører at selve jobben med sprengning og opptak/ transport av masser skal gjøres etter 1. juli. Det er oppgitt et gyteområde for torsk (februar og april) fra ca. 1 km sørvest for mudreområdene i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil.

Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50.

Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 11. desember 2017