Offentlig ettersyn kommunedelplan Kystplan Lurøy

Lurøy formannskap har i møte den 26.11.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan Kystplan Lurøy ut til ny offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Lurøy kommune har siden 2013 vært med i samarbeid Kystplan Helgeland sammen med 11 kystkommuner: Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna og Rødøy kommune. Planprosessen har tatt lang tid. Derfor velger denne gangen Lurøy kommune å legge ut forslag til Kystplan Helgeland Lurøy på ny høring som en egen kommunedelplan. Lurøy kommune tar sikte på å tiltre Kystplan Helgeland når denne vedtas av de øvrige kommunene i samarbeidet. 

Tanken med Kystplan er å tilrettelegge for havbruksnæring som er i stadig dynamisk vekst, uten at dette gjøres på bekostning av andre interesser. Planen skal gi sjøbaserte næringer mulighet til økt verdiskaping basert på en bærekraftig utvikling.

Planen vil erstatte arealdel kommuneplan Lurøy vedtatt juni 2006 for all sjøareal i kommunen. Kommunedelplan Kystplan Lurøy vil åpne for flerbruksområder, som inkluderer formålet akvakultur i store deler av sjøareal dypere enn 20 m. Arealformålet vil ikke seg selv gi hjemmel for å nekte etablering av oppdrett. Kommunen skal ved søknad, og etter høringsrunde, foreta en helhetsvurdering og avklare om den skisserte bruken kommer i konflikt med en eller flere andre interesser. Når en slik avklaring foreligger vil søknaden behandles i hht særlovene.

Plandokumentene kan åpnes her:

Forslag til planbestemmelser (PDF, 108 kB)
forslag til plankart - alternativ 1. (PDF, 7 MB)
forslag til plankart - alternativ 2 (PDF, 7 MB).
planbeskrivelse (PDF, 543 kB)
saksfremlegg (PDF, 2 MB)
konsekvensutredning utvidelse område Bukøya (PDF, 583 kB)
konsekvensutredning endring område Varpet (PDF, 312 kB)
konsekvensutredning utvidelse område Grasholman (PDF, 321 kB)
konsekvensutredning område Korsvika (PDF, 315 kB)
konsekvensutredning område Risvær (PDF, 250 kB)
konsekvensutredning utvidelse/endring område Olvika (PDF, 259 kB)
konsekvensutredning av område Risvær i forhold til naturmangfold og naturresurser (Rådgivende Biologer AS) (PDF, 621 kB).

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune på tlf 75 09 16 00, evt. e-post teknisk@luroy.kommune.no. Skriftlig høringsuttalelse sendes til: Lurøy Kommune, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost: teknisk@luroy.kommune.no  før den 04.02.2019.