Reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» til offentlig ettersyn

Lurøy formannskap har i møte den 08.12.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11

Hensikt med endringen er å avklare for mer hensiktsmessig plassering av hytteområder FF27, FF29 og FF30 i reguleringsplan «Selnes havn og Varpen hytteområde» vedtatt den 11.12.2013. Endringsområdet er ca. 18 daa stort. Hyttene ønskes plassert mer i samsvar med det opprinnelige reguleringsforslaget som ble lagt ut på høring mars 2012.

Endringsdokumentene kan åpnes her:

Forslag til endring av reguleringsplankart (PDF, 6 MB), forslag til endring av bestemmelser (PDF, 80 kB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), saksfremlegg (PDF, 860 kB), gjeldende reguleringsplankart (PDF, 2 MB).

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune ved Vaidotas Suveizdis på tlf 75 09 16 07, evt. e-post vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Skriftlig høringsuttalelse sendes til: Lurøy Kommune, 8750 Tonnes, epost: utbygg@luroy.kommune.no  før den 01.03.2018