Revisjon kommunedelplan Aldersund

Lurøy kommune har startet revisjon av kommunedelplan Aldersund. Den 29. august 2018 vedtok formannskapet i Lurøy at planoppstart skal varsles og planprogram til kommunedelplan Aldersund skal legges ut til offentlig høring i henhold til krav i Plan- og bygningsloven.

Planprogram

Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Forslag til planprogram samt saksfremlegg fra planprogrammets behandling i formannskapet kan åpnes her:

Forslag til planprogram (PDF, 658 kB), saksfremlegg (PDF, 176 kB). Vi håper at så mange som mulig benytter sjansen til å komme med innspill på rammene for den videre planprosessen. Vi ønsker tilbakemelding på både innholdet i forslag til planprogram og innhold i ny plan. 

Plangrenser

Gjeldende kommunedelplan Aldersund ble vedtatt desember 2000. Den omfattet areal i den tettes befolkede del av Aldersundet. I den nye planen foreslås plangrenser utvidet til å omfatte alt bebyggbart areal fra Kleivhalsen (der gårds nr. 30. og Kommunedelplan Stokkvågen starter) og til påhugget av tunell i Liafjellet. Også inkludert området rundt Vassvatnet. Se forslag til plangrenser i skisse nedenfor (vises med svart stiplet linje).

nyegrenser2 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den måten vil alt bebygd areal og bebyggbart areal i Aldersund-bygda være dekt av den nye planen. Interesser i kunne ha endret seg noe siden år 2000. Det er generasjonsskifte i noen av eiendommer i Aldersundet. Det kommer unge grunneiere, som kan ha nye tanker på fremtidig bruk av areal. Hva har vi behov for i bygda? Hvilken fremtidig utvikling er ønskelig? Har vi behov og mulighet for nye og gode boligtomter? Utleieboliger? Mer turisme? Mer næring?

Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, e-post: teknisk@luroy.kommune.no, innen den 20. oktober 2018. Tlf. 75 09 16 07 Faks 75 09 16 08.

Kontakt