SMIL/NMSK-midler og tilskudd til drenering: Lurøy og Træna kommune

Lurøy og Træna kommune er blitt tildelt 100.000 kr til bruk for SMIL-tildeling, kr 20.000 til NMSK tildeling og kr 48.000 i drenering av jordbruksjord for 2017.

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket:

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon som oppfyller kravene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd  (dette innebærer at både eier og leier av landbrukseiendom kan søke om SMILtilskudd).

Tiltak med god miljøeffekt vil prioriteres. Håndtering av overflatevann og riktig dimensjonering av hydrotekniske tiltak er viktige klimatilpasningstiltak, og slike tiltak vil derfor også gis prioritet.

Nærings - og miljøtiltak i skogbruket

Forvaltningen av NMSK-midlene skal skje innenfor rammene av NMSK-forskriften.

NMSK-midlene som forvaltes av kommunene omfatter følgende tiltak:

  • Tilskudd til planting, markberedning, ungskogspleie, tynning med mer
  • Tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, når tiltaket ikke dekkes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. Aktuelle tiltak er prosjekter for økt aktivitet og ressursutnyttelse i og fra skogen.

Dreneringstilskudd

Forvaltningen av dreneringstilskudd skal skje innenfor rammene av Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.  Søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette. Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensing prioriteres. Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke.

 

Søknader som går over flere  satsingsområder vil bli prioritert.

Viser for øvrig til  SMIL og NMSK strategiene  (PDF, 3 MB)for spesifisering av hva disse midlene kan benyttes til. 
Benytt søknadsskjema for SMIL, NMSK og drenering av jordbruksjord.

Søknadsfristen er 24. september 2017. 

Søknaden sendes: 

UN-etaten, 8750 Tonnes eller utbygg@luroy.kommune.no