Vedtatt kommunedelplan Stokkvågen

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 9/18 vedtatt kommunedelplan for Stokkvågen i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Planområdet omfatter alle eiendommer på Gnr. 29. Totalt utgjør planområde mer enn 3633 daa. Hensikt med revidering av kommunedelplan Stokkvågen er å gi mer nøyaktige arealformål til arealer innenfor plangrenser, samt å avklare muligheter for ny bruk av arealer som kan øke «bolyst», fremme friluftsliv og sikre større økonomisk vekst. Den største endring i planen er utvidelse av planlagte næringsareal på Stokkvågodden til å omfatte en del sjøareal som kan fylles ut. Planen åpner også for bygging av 15 nye boliger. På nordside av Stokkvågen bukt videreføres det et naustområde, som i tillegg utvides noe mot vest.

Plandokumentene kan åpnes her:

Plankart (PDF, 13 MB)planbestemmelser (PDF, 152 kB)planbeskrivelse (PDF, 2 MB)saksfremlegg (PDF, 625 kB)