Vedtatt Kystplan Lurøy

Kystplan Lurøy ble i møte den 03.04.2019 vedtatt av Lurøy kommunestyre i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Tanken med Kystplan er å tilrettelegge for havbruksnæring som er i stadig dynamisk vekst, uten at dette gjøres på bekostning av andre interesser. Planen skal gi sjøbaserte næringer mulighet til økt verdiskaping basert på en bærekraftig utvikling.

Lurøy kommune har fra 2013 vært med i samarbeid Kystplan Helgeland sammen med 11 kystkommuner: Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna og Rødøy kommune. Planprosessen tok lang tid. Derfor valgte Lurøy kommune å vedta forslag til Kystplan Helgeland Lurøy som en egen kommunedelplan. Lurøy kommune tiltrer Kystplan Helgeland når denne vedtas av de øvrige kommunene i samarbeidet. 

Planen erstatter arealdel kommuneplan Lurøy vedtatt juni 2006 for all sjøareal i kommunen. Kommunedelplan Kystplan Lurøy åpner for flerbruksområder, som inkluderer formålet akvakultur i store deler av sjøareal dypere enn 20 m. Arealformålet gir ikke i seg selv gi hjemmel for å nekte etablering av oppdrett. Kommunen skal ved søknad, og etter høringsrunde, foreta en helhetsvurdering og avklare om den skisserte bruken kommer i konflikt med en eller flere andre interesser. Når en slik avklaring foreligger vil søknaden behandles i hht særlovene.

Plandokumentene kan åpnes her:

Plankart (PDF, 8 MB), planbestemmelser (PDF, 145 kB), planbeskrivelse (PDF, 446 kB), saksfremlegg (PDF, 799 kB). Planen er også tilgjengelig på kommunens kartportal www.kommunekart.com