Vedtatt områdereguleringsplan "Naustholmen og Vika"

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 10/18 vedtatt områdereguleringsplan «Naustholmen og Vika» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Formål med planen er i første rekke å legge til rette for å øke disponibelt tomteareal for eksisterende og nye nærings- og industrivirksomheter på Naustholmen på Lovund i Lurøy kommune, og på slik måte legge til rette for ytterligere næringsutvikling som igjen vil styrke samfunnet på Lovund. Planen åpner for økning av eksisterende tomteareal med bruk av steinfyllinger i sjø samt utsprenging av en stor del av et ca. 30 m høyt berg på Naustholmen. Områdeplan "Naustholmen og Vika" erstatter reguleringsplan for «Lovund Havn» vedtatt i 2002.

Plandokumentene kan åpnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 1016 kB), reguleringsbestemmelser (PDF, 271 kB), planbeskrivelse (PDF, 5 MB), saksfremlegg (PDF, 465 kB).

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-13, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no innen 10.08.2018.