Sosialtjeneste

Telefontid kl 9.00 – kl 15.00
Telefon 750 91550

Avdelingen består av 3 1/2 stilling og har kontor på Onøy. Vi arbeider med igangsetting og oppfølging av tiltak innenfor sosialtjenesten og barnevern. Avdelingen har også ansvaret for administrering av låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken, bostøtte, TTkort, ledsagerbevis og skjenkebevilling.

Sosialtjenesten

- Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy