Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt (Rundskriv 02/2018 datert 13.02.2018),  med kommenterer, for kommunene. Ut fra Politidirektoratets normalvedtekt skal kommunene utarbeide forslag til vedtekt som ved behov er tilpasset lokale forhold.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.

 

I forkant av anbudsutlysning av båtrutene Nex I, Nex II, Væran, Ytre Gildeskål og Helnessund gjennomfører Nordland fylkeskommune en administrativ høring knyttet til konkrete endringer i dagens drift. 

Forslaget til endring (PDF, 313 kB)er sendt til høring i berørte kommuner.