Kulturmidler

Lurøy kommune har to tilskuddsordninger til kulturlivet. Lokalutvalgenes kulturmidler (ordinære), tildeles av lokalutvalgene, til lokale lag og foreninger innenfor den enkelte lokalutvalgskrets, mens felles prosjektmidler deles ut av tilsyns og rettighetsstyret (TRS) til tiltak/prosjekter som har rekkevidde utover de enkelte lokalutvalgskretsene. Retningslinjer for tildeling av kulturmidler ble vedtatt av kommunestyre i sak 3/2010, 17.02.2010.

Mål

Kommunen skal ved at det gis tilskudd, oppmuntre til større og bredere aktivitet og tilby organisasjonene nye oppgaver.

 

Lokalutvalgenes kulturmidler

Lokalutvalgenes kulturmidler

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger, med unntak av politiske parti, fagforeninger og helseorganisasjoner.

Følgende vektlegges ved tildeling:

  • Omfanget av aktivitet/medlemstall
  • Driftsutgifter/arrangementsutgifter/mulighet til selvfinansiering 
  • Tilbud til spesielle, prioriterte grupper jfr. kommunale satsningsområder
Kunngjøring av tilskuddsordning og frister

Ordningen vil kunngjøres av de enkelte lokalutvalgene, i god tid før søknadsfrist, ved oppslag i kretsene, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside. 

Normal søknadsfrist er 1. mai og 15. september, årlig. Det kan forekomme lokale variasjoner som innebærer senere frist, men dette vil gå klart frem av kunngjøring.

Hvor mye kan man søke om?

Det er ikke satt noen øvre eller nedre beløpsgrense for  enkeltsøknader. 

Lokalutvalgene forvalter 80 % av kommunens tilskuddsmidler til kultur. Dette utgjør (2017) kr. 180 000. Midlene fordeles mellom lokalutvalgene med en todelt fordelingsnøkkel:

  • Fast grunntilskudd, uavhengig av kretsens størrelse
  • Tilskudd basert på kretsens innbyggertall

Ved seneste tildeling ga dette slik årlig fordeling:

Krets Totalt
Lurøy innland lokalutvalg            50 765
Kvarøy Lokalutvalg 10 513
Onøy-Lurøy lokalutvalg 36 039
Sleneset lokalutvalg 28 185
Lovund lokalutvbalg 41 174
Sør-Nesøy lokalutvalg 7 719
Hestmona lokalutvalg 5 605
Totalt 180 000

 

Merk at dette er helårseffekten, mens tildelingen foretas to ganger årlig.

Hvordan søker man?

Søknad fremmes på

Lag og foreninger som tidligere har mottatt støtte må, som en del av søknaden, fremvise regnskap for tidligere tildelt prosjekt.

UFULLSTENDIGE SØKNADER VIL IKKE BLI BEHANDLET.

Komplett søknad sendes til det lokalutvalget du mener den hører hjemme:

Sørnesøy lokalutvalg: sornesoy.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Hestmona lokalutvalg: hestmona.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Kvarøy lokalutvalg: kvaroy.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Lurøy innland lokalutvalg: luroyinnlandlokalutvalg@luroy.kommune.no 

Onøy/Lurøy lokalutvalg: on-lur.lokalutvalg@luroy.kommune.no 

Sleneset Lokalutvalg: Sleneset.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Lovund lokalutvalg: lovund.lokalutvalg@luroy.kommune.no

 

Saksbehandling

Innkomne søknader behandles og vedtas av de respektive lokalutvalgene.

 

Tilbakemelding

De som mottar kulturmidler plikter å gi tilbakemelding om bruk av disse. Dette skal gjøres innen neste års søknad om kulturmidler.

 

Kontakt

Anette Riise

Tlf:
750 91502 (612)
Mobil:
990 36 167

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Kartpunkt