Dreneringstilskudd

Ved jordbruksoppgjøret 2012 ble det vedtatt å innføre et tilskudd til drenering av jordbruksjord. Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, samt bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord.

 

Hvem kan søke:

Dreneringstilskudd  kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

 

Hvordan søker du?

Tilskudd gis til drenering av landbruksjord, jfr jordlovens definisjon (§12). Det skal søkes på eget skjema, vedlagt kart med skisse over planlagt grøfting og grøfteplan.


Nyttige lenker:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknadsskjema. - LDIR 443,444,445