SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

 

Kulturlandskap med henholdsvis  lite og aktivt beiting

Store Gjeggeltuer - Foto: Geir Vatne - Klikk for stort bilde Geir Vatne Sau på beite - Foto: Geir Vatne - Klikk for stort bilde

Prioriteringer (jfr tiltaksstrategi for Lurøy og Træna 2011-2014 som fortsatt gjelder i 2017)

 - Skjøtselsplaner

 -Tiltak som bidrar til å ta kulturlandskapet aktivt i bruk.

- Tiltak som bidrar til å bevare og styrke biomangfoldet.

- Tiltak for å bevare kulturminner

- Tiltak for å bevare verneverdige bygninger og anlegg i kulturlandskapet

- Tiltak som hindrer forurensing og avrenning til vassdrag

 


Hvem kan få tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket?

Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier, til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som omfattes av ordningen, dersom søker selv ikke er eier.

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.


Hvordan søker du?

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innvilges etter søknad på eget skjema (lastes ned fra nyttige lenker under), vedlagt kart og evt utdypende prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.


Søknadsfrist

Første søknadsfrist er 20. mars. Dersom midlene ikke blir oppbrukt ved behandling av søknader kommet innen fristen, blir senere innkomne søknader behandlet fortløpende.


Utbetaling av tilskudd

Innvilget tilskudd utbetales etter anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. 


Nyttige lenker: