Legevakt 116117
Bestill legetime via SMS
   
Aktuelt

Trygve Hoffs minnepris er utlyst med søknadsfrist 1. mars.

Les mer om prisen her. (PDF, 3 MB)

 

Konfliktrådet har som oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Mekler er lokalt oppnevnt og mekler saker i eget distrikt/kommune. Meklerne har taushetsplikt og er upartisk/nøytral.

På oppdrag fra Lurøy kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

 • Rektor
 • Lærere
 • Barnehagelærere/ pedagogiske ledere
 • Barne- og ungdomsarbeidere
 • Lærlinger barne- og ungdomsarbeidere
 • Assistenter
 • Renholder
 • Musikkskolelærere
 • Lærere i norsk for fremmedspråklige

Se "Les mer" for detaljer.

Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

For året 2016 var det 42 lag og organisasjoner som kom gjennom nåløyet og ble tildelt støtte til forebyggende og trivselsfremmende tiltak.

Søknadsfristen for TUBFRIM-midler til utdeling i 2017, er satt til 15. mars 2017.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-2 varsler Kystinkubatoren AS og Lurøy kommune om igangsetting av arbeid med områdeplan for «Vika og Naustholmen». I Lurøy kommunes formannskapsmøte nr. 04/17 den 15.02.2017 ble forslag til planprogram for områdeplanen vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, og planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Etter vedvarende store nedbørsmengder i januar oppsto det skader på Fv 439 i ”Kvinura”.
Ved en møteplass oppsto det sprekker i veibanen og tydelige setninger.

Denne møteplassen har blitt avstengt med oppsett av kjegler. Sprekkene er synlig i opptil 200 meters lengde og 5-10 cm bredde.

Fylkesrådet har fått overrakt arbeidsdokumentet for nytt samferdselskart i Nordland.
Dette er en samla oversikt over ferge og hurtigbåtruter i fylket. Det nye kartet berører flere av rutene i Lurøy kommune.

Lurøy formannskap har i møte den 15.02.2017 bestemt å offentliggjøre forslag til planstrategi for Lurøy kommune 2017-2019. Planstrategien skal legges ut på kommunens hjemmeside og sendes til nabokommuner, Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune. Etter 30 dager legges planstrategien til behandling i kommunestyret.

Ledige barnehageplasser fra august.

Søknadsfrist 1. april 2017. 

I medhold av plan og bygningslovens § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 15.02.2017 i sak 6/17 å legge forslag til detaljreguleringsplan Kvarøy havn ut til offentlig ettersyn.

Lurøy kommune og hukommelsesteamet inviterer til pårørendedag på Lurøy omsorgssenter, onsdag den 22.03.17 fra kl 09.00 - ca 14.30.

20. februar kl. 09.00 åpner Polarsirkelen Friluftsråd opp for påmelding til sommerens fineste eventyr. Friluftsskolen arrangeres i alle Friluftsrådets 7 medlemskommuner. I uke 26 kommer friluftsskolen til Lurøy.

Friluftsskolens brosjyre 2017 kan du lese her. (PDF, 3 MB)

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys i 2017. 

Nå er fakturasystemet vårt integrert mot Digital Postkasse, så de av dere som har satt opp Digital Postkasse vil nå få faktura sendt dit så fremt dere ikke har stengt for den muligheten.

Har dere avtalegiro eller efaktura vil dette valget fortsatt gå framfor å få faktura tilsendt på Digital Postkasse.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 og §12-9 varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for detaljregulering av Kvina havn.

 

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsstyret i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2017 er: 15. februar, 17. mai, 30. august og 8. november. 

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

 Lurøy kommunedstyre har i sak 73/16 vedtatt de kommunale eiendomsavgiftene for 2017

 Lurøy kommunestyre har i møtet den 14. desember 2016 vedtatt gebyrregulativ 

 

Stortinget har gjort vedtak om at kommunen/NAV skal stille vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp. Det er nå klart at lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2017, og da for de under 30 år. 

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. 

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. 

Tlf: 750 56 205

Kontortiden for timebestilling og henvendelser er mellom 08.30 og 09.30 på hverdager.

Legevakten i Lurøy endres i desember.

Ved behov for undersøkelse hos legevaktslege vil dette foregå der hvor vakthavende lege har sitt kontorsted.

Kommunestyret vedtok i møte den 7. oktober å organisere Ny fremtidig helsetjeneste /legetjeneste i Lurøy : 

Lurøy kommune leier ut tomter for oppsetting av sjøboder på moloen i Aldersund havn. Sjøboder bygges i samsvar med krav i reguleringsplan for Aldersund havn.

 

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. 

Lurøy kommunestyre nå har vedtatt Strategisk Næringsplan og gjeldende vedtekter som styrer tildelingen fra næringsfondet og fiskerifondet.

Mange barn og unge i Nord-Norge trenger et fosterhjem. Et hjem med alminnelig omsorg og trygghet.

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være fosterhjem? På www.fosterhjem.no finner du informasjon om det å være fosterforelder, oversikt over kurs og informasjonsmøter.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.
Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning. Mange kjenner ikke til reglene vedrørende brenning av avfall.

 • Hattfjelldal
 • Hemnes
 • Lurøy
 • Nesna
 • Rana
 • Rødøy
 • Træna

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til jenter og gutter i Lurøy.
Alder: Fortrinnsvis 13 - 20 år!

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS