Legevakt 116117
Bestill legetime via SMS
   
Aktuelt

Fra 2017 vil kommunestyrets møter direkteoverføres/streames.

Kommunestyret den 23. mars er først ut og møtet starter kl 10.00.

Kommunestyret ser du her.

Du kan velge mellom 2 kamera: Talerstol og sal.
Du endrer mellom dem ved å velge kamera nede til høyre i bildet.

Lurøy kommune har et rikt kulturliv der mange forskjellige lag og foreninger bidrar. Kommunen setter stor pris på det arbeidet lag og foreninger gjør for å skape liv i bygdene våre!

Via lokalutvalgssekretærene ønsker kommunen å få en samlet oversikt over alle lag og foreninger som finnes.

Lurøy kommune har ca. 1900 innbyggere. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt Lurøy innland. Her er flott natur både på øyer og fastland, og mulighet for et aktivt båtliv og mange andre fritidsaktiviteter.

Det er nå ledig 75% stilling som organist i fast stilling med tiltredelse 1. juni 2017. I tillegg er det mulighet for 25 % stilling i musikkskolen i Lurøy.

Beboere, brukere og personalet i Aldersund omsorgskrets vil takke for alle bidrag og innslag som er gjort i løpet av 2016.

Foreløpig vurdering av skadene på veien i Kvinura pr 14.03.17:

Konfliktrådet har som oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Mekler er lokalt oppnevnt og mekler saker i eget distrikt/kommune. Meklerne har taushetsplikt og er upartisk/nøytral.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-2 varsler Kystinkubatoren AS og Lurøy kommune om igangsetting av arbeid med områdeplan for «Vika og Naustholmen». I Lurøy kommunes formannskapsmøte nr. 04/17 den 15.02.2017 ble forslag til planprogram for områdeplanen vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, og planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Fylkesrådet har fått overrakt arbeidsdokumentet for nytt samferdselskart i Nordland.
Dette er en samla oversikt over ferge og hurtigbåtruter i fylket. Det nye kartet berører flere av rutene i Lurøy kommune.

Ledige barnehageplasser fra august.

Søknadsfrist 1. april 2017. 

I medhold av plan og bygningslovens § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 15.02.2017 i sak 6/17 å legge forslag til detaljreguleringsplan Indre Kvarøy havn ut til offentlig ettersyn.

20. februar kl. 09.00 åpner Polarsirkelen Friluftsråd opp for påmelding til sommerens fineste eventyr. Friluftsskolen arrangeres i alle Friluftsrådets 7 medlemskommuner. I uke 26 kommer friluftsskolen til Lurøy.

Friluftsskolens brosjyre 2017 kan du lese her. (PDF, 3 MB)

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys i 2017. 

Nå er fakturasystemet vårt integrert mot Digital Postkasse, så de av dere som har satt opp Digital Postkasse vil nå få faktura sendt dit så fremt dere ikke har stengt for den muligheten.

Har dere avtalegiro eller efaktura vil dette valget fortsatt gå framfor å få faktura tilsendt på Digital Postkasse.

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører.

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsstyret i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2017 er: 15. februar, 17. mai, 30. august og 8. november. 

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

 Lurøy kommunedstyre har i sak 73/16 vedtatt de kommunale eiendomsavgiftene for 2017

 Lurøy kommunestyre har i møtet den 14. desember 2016 vedtatt gebyrregulativ 

 

Stortinget har gjort vedtak om at kommunen/NAV skal stille vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp. Det er nå klart at lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2017, og da for de under 30 år. 

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. 

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. 

Tlf: 750 56 205

Kontortiden for timebestilling og henvendelser er mellom 08.30 og 09.30 på hverdager.

Legevakten i Lurøy endres i desember.

Ved behov for undersøkelse hos legevaktslege vil dette foregå der hvor vakthavende lege har sitt kontorsted.

Kommunestyret vedtok i møte den 7. oktober å organisere Ny fremtidig helsetjeneste /legetjeneste i Lurøy : 

Lurøy kommune leier ut tomter for oppsetting av sjøboder på moloen i Aldersund havn. Sjøboder bygges i samsvar med krav i reguleringsplan for Aldersund havn.

 

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. 

Lurøy kommunestyre nå har vedtatt Strategisk Næringsplan og gjeldende vedtekter som styrer tildelingen fra næringsfondet og fiskerifondet.

Mange barn og unge i Nord-Norge trenger et fosterhjem. Et hjem med alminnelig omsorg og trygghet.

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være fosterhjem? På www.fosterhjem.no finner du informasjon om det å være fosterforelder, oversikt over kurs og informasjonsmøter.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.
Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning. Mange kjenner ikke til reglene vedrørende brenning av avfall.

  • Hattfjelldal
  • Hemnes
  • Lurøy
  • Nesna
  • Rana
  • Rødøy
  • Træna

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til jenter og gutter i Lurøy.
Alder: Fortrinnsvis 13 - 20 år!

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS