Bekymringsmeldinger til Lurøy barnevernstjeneste

Fra og med 27.02.2023 gikk Lurøy barnevernstjeneste over til nytt fagsystem – Modulus barn. I den forbindelse skal alle bekymringsmeldinger, både fra privatpersoner og som offentlig ansatt eller fagperson med meldeplikt, meldes inn via https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat eller https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig

Melde fra til barnevernet som privatperson

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Du trenger ikke å være sikker på at noe er galt for å melde fra.

Slik melder du fra:

Vi anbefaler at du bruker digital bekymringsmelding for sikker innmelding til barneverntjenesten, du kan følge denne linken: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat

 

Melde fra til barnevernet som offentlig ansatt eller fagperson med meldeplikt

Her finner du informasjon om når du har plikt til å melde fra til barnevernet, og hvordan du sender bekymringsmelding.

Meldeplikt etter barnevernsloven

Hvem har meldeplikt? Du har meldeplikt etter barnevernsloven § 13-2 hvis:

• Du er offentlig ansatt eller du utfører oppgaver for det offentlige

• Du er yrkesutøver med profesjonsbestemt taushetsplikt Meldeplikten etter barnevernsloven innebærer et personlig ansvar for å melde, og går foran lovbestemt taushetsplikt.

Når har du plikt til å melde fra? Du har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold:

• når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller utsatt for annen alvorlig omsorgssvikt

• når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling

• når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring

• når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen form for utpreget normløs atferd

• når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Du trenger ikke å være sikker på at barnet er i en situasjon som beskrevet i barnevernsloven § 13- 2 første ledd, men det må foreligge noe konkret som indikerer alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon eller som tilsier at barnet har alvorlige atferdsvansker.

Slik melder du fra:

Vi anbefaler at du bruker digital bekymringsmelding for sikker innmelding til barnevernstjenesten, du kan følge denne linken:  https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig