Detaljregulering Sørnesøy havn. Offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Lurøy formannskap den 08.12.2021 i sak 172/21 å legge forslag til detaljregulering av Sørnesøy havn ut til offentlig ettersyn.

Hovedformål for planarbeidet er å tilrettelegge for mer areal for sjørettet næring. Planen legger til rette for mer kailengde for bygging av flere naust på nordvestside av havna. Det åpnes også for optimalisering av veitrase som fører til molo. Småbåtanlegget anbefales flyttet til ny plassering på indre side av molo. På nordside av havna er det regulert inn et nytt område for naust for sjørelatert næring. Reguleringsplanen åpner også for fritids- og turistformål på sørside av Holmen og i bukt mellom Holmen og "fastlandet" lengst øst i havna.

Plandokumentene er tilgjengelig her:
Forslag til reguleringsplankart (PDF, 20 MB), forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 73 kB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), saksfremlegg (PDF, 3 MB)

Ved spørsmål om plan, så ta kontakt med Lurøy kommune ved arealplanlegger Vaidotas Suveizdis, epost vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no, mobiltelefon 970 66 844. 

Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes,  e-post: teknisk@luroy.kommune.no innen den 10. februar 2022.