Endring reguleringsplan Aldersund næringsområde. Offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Lurøy formannskap den 16.06.2021 i sak 92/21 å legge forslag til endring av reguleringsplan Aldersund næringsområde ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsområde ligger langs FV17 like sør for Aldersund havn. Gjeldende plan åpner for bygging av et relativt stor antall garasjer/naust, parkeringsareal og ca 10 da næringsareal. Gjeldende plan er tilgjengelig på www.kommunekart.com. Plandokumenter gjeldende plan er tilgjengelig her

Hensikt med reguleringsendring er å avklare nødvendig areal for bygging av ny branngarasje i reguleringsområdet. Branngarasjen er en viktig del i en ny brannvernordning som følge av nytt brannobjekt (Liafjelltunellen) i sammenheng med Silatunellen. Samtidig vil man redusere areal for bygging av naust og øke andel av areal for industri/næring. 

Utkast til endret reguleringsplankart vises i kartskisse nedenfor. Utkast til plankart er også tilgjengelig interaktivt på web her. Det nye reguleringsforslaget legger til rette for 12,9 da næringsareal, parkering langs molo Aldersund havn, areal for bygging av 6 garasjer samt areal for ny brannstasjon. Se forslag til ny reguleringsplankart Klikk for stort bilde i skisse nedenfor.

Plandokumentene er tilgjengelig her:

Forslag til reguleringsplankart (PDF, 2 MB), forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 182 kB), planbeskrivelse (PDF, 600 kB), saksfremlegg (PDF, 859 kB)

Reguleringsforslaget vurderes til å ikke falle under forskrift om konsekvensutredning. 

Høring
Kommunen er spesielt interessert å få tilbakemeldinger vedrørende behov for område for garasjer (G), med alternativ utnyttelse forretning/kontor/industri for dette arealet. Ved spørsmål om plan, så ta kontakt med teknisk sjef Atle Henriksen, epost atle.henriksen@luroy.kommune.no, mobiltelefon 958 00 848. 

Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes,  e-post: teknisk@luroy.kommune.no innen den 10.august 2021.