HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM STATLIGE FARTSGRENSER PÅ SJØEN

Lurøy kommune har bedt Kystverket om å regulere fart i Røssøysundet for både nærings- og fritidsfartøy. Det går biled i Røssøysundet som omfatter nesten alt sjøarealet i sundet, slik at det er Kystverket som har myndighet til å regulere farten her etter havne- og farvannsloven § 7.

Se oversiktskart her.

Den 30.04.2021 ble det fattet et vedtak (PDF, 124 kB) i Lurøy formannskap i sak 51/21 der kommunen ber Kystverket å sette fartsgrensen i Røssøysundet til maks 5 knop året gjennom for all ferdsel (både fritids- og næringstrafikk).

Den 12. april 2022 sendte Kystverket på høring (PDF, 295 kB) Forslag til forskrift om endring av forskrift 16. desember 2021 nr. 3622 om statlige fartsgrenser på sjøen. Se Høringsnotat - Forslag til forskrift om endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen (PDF, 10 MB), punkt 3.2.1 på side 6. Kystverket foreslår ny § 3-2 i forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen med fartsbegrensning på 5 knop i Røssøysundet i Lurøy kommune.

Kystverket ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen utgang av mai 2022. Kommunen ønsker uttalelser fra Onøy/Lurøy lokalutvalg, Lurøy fiskarlag, havneforeninger og andre eventuelle høringsparter innen den 15. mai 2022. Uttalelser sendes på epost teknisk@luroy.kommune.no eller pr. post til Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes innen den 15.05.2022.

Etter den 15. mai ønsker kommunen å oppsummere alle innspill og uttalelser i en sak som legges til behandling i Lurøy formannskap den 25. mai 2022. Samlet uttalelse fra Lurøy kommune oversendes til Kystverket innen den 30. mai 2022.