Høring - Drift av fergesambandene Stokkvågen - Træna og Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund fra 1. 2. 2026

Nordland fylkeskommune har sendt til høring drift av fergesambandene Stokkvågen – Træna, og Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund fra 1.2.2026. Siden dagens kontrakt utløper 31. januar 2026, ønsker fylkeskommunen justeringer i ruteplan og andre forhold tilknyttet kontrakten, i forkant av utlysningen.

Høringen gjelder ferjesambandene:

  • 18-192 Træna - Onøy - Stokkvågen
  • 18-344 Lovund - Sleneset - Onøy - Stokkvågen

Fylkeskommunen presiserer at i dagens ruteplan inngår turer til/fra Indre Kvarøy. Dette anløpet planlegges betjent med ferjen i Rødøybassenget, fra det tidspunkt ny ferjekai på Tonnes står ferdig.

Videre heter det at korresponderende rutetilbud til sambandene forutsettes å bli justert. Dette gjelder f.eks. busslinje 100 Tonnes – Stokkvågen – Nesna/Mo i Rana. Det er ikke behov for høringsinnspill knyttet til at forslaget til nytt ferjetilbud gir brutte korrespondanser med buss.

Høringen viser gjennomsnittlig døgntrafikk til/fra øyene i sambandet, sortert på tunge, og lette kjøretøy for perioden august til oktober 2022. Siden melkebil, godsbil og lignende ikke faller inn i kategorien som dimensjonerer vogntogsenheter, inngår disse ikke i statistikkmaterialet (se eget vedlegg med presiseringer om dette).

Dagens rute trafikkeres av tre fartøyer a 50 personbilenheter (PBE), eller 6 vogntogenheter (VTE), hvorav tre fulle og tre tomme vogntog. Det nye forslaget til ruteplan omfatter fortsatt tre fartøy: Fartøy A (med 50 PBE/6VTE), fartøy B (med 60 PBE/8 VTE) og fartøy C (med 50 PBE/6 VTE, med krav om fartsområde B). Reservefartøyet er tenkt løst med 50 PBE/6 VTE.

For mer informasjon, les:

Eventuelle innspill sendes til postmottak@luroy.kommune.no innen den 12. april 2023. Lurøy kommune har fått utsatt fylkeskommunes frist, og legger opp til å behandle høringen i formannskapsmøtet den 26. april.