Høring - planprogram for kommunedelplan for naturmangfold.

Formannskapet  i Lurøy kommune vedtok 14.02.2023, sak 9/24 oppstart av arbeidet med å lage kommunedelplan for naturmangfold.

Kommunen oppfordrer alle, både privatpersoner, organisasjoner, foreninger og bedrifter, til å sette seg inn i sakens dokumenter og komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart.

Frist for å komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart er satt til 02.04.2024.

Planprogrammet skal danne grunnlaget for planarbeidet og avklarer rammer, mål og utfordringer. Det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning behov for utredninger og ulike alternativer. 

Kommunedelplanen for naturmangfold utarbeides for å komplettere kunnskapsgrunnlaget knyttet til kommuneplanens arealdel og for saksbehandling i plan- og byggesaker. I tillegg skal planen fungere som styringsverktøy for kommunen i arbeidet med ivaretakelse og bedring av tilstanden for naturmangfold.

 

 

 

Innspill til planprogram og varsel om oppstart

Kommunen oppfordrer alle, både privatpersoner, organisasjoner, foreninger og bedrifter, til å sette seg inn i sakens dokumenter og komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart.

Frist for å komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart er satt til 02.04.2024.

Vedlegg

Forslag planprogram naturmangfold (PDF, 480 kB)

Behandling formannskap naturmangfold (PDF, 59 kB)


Innspill sendes til postmottak@Lurøy.kommune.no  
Merk innspill med «Innspill kommunedelplan for naturmangfold».

Tilbakemelding