HØRING. Søknad om matfiskproduksjon av flekksteinbit på eksisterende landlokalitet 20475 Naustholmen Ø

Nordland Rensefisk as søker om produksjon av flekksteinbit på sin lokalitet på land på Naustholmen, Lovund . Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland

Søker: Nordland Rensefisk AS

Søknaden gjelder: Produksjon av flekksteinbit

Søkt størrelse: 200 tonn MTB / 100 tonn fôrforbruk årlig

Lokalitet: Naustholmen Ø

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º22,050` Ø 12º22,696`

Kontaktadresse:       postmottak@luroy.kommune.no

Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. (www.luroy.kommune.no)

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 17.februar 23.

vedlegg: