HØRING. SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET MANGVARDAN. LOVUNDLAKS AS

Lovundlaks AS har søkt om etablering av ny akvakulturlokalitet  "Mangvardan" ved Sleneset. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Lovundlaks AS
Søknaden gjelder: Etablering av ny lokalitet for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret
Søkt størrelse: 4300 tonn MTB
Lokalitet: Mangvardan
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º19,042` Ø 12º40,053`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º19,023` Ø 12º40,236`
Kontaktadresse: postmottak@luroy.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 5.januar 2023

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Kommunen skal bl. annet avklare om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan. Areal der det søkes om akvakulturtillatelse har arealformål Bruk eller vern av sjø og vassdrag dypere enn 20m (6001) i Kystplan Lurøy, som ble vedtatt den 03.04.2019. Planbestemmelser, som er knyttet til dette arealformålet sier:

Dette er fellesområder i kystsonen hvor det ikke er foretatt en konkret avveining mellom ulike brukerinteresser. Innenfor disse områdene kan det tillates etablering av akvakultur, dersom det ikke foreligger særlige grunner for å avslå søknaden. 
Kommunene skal vurdere og avklare mulige arealbrukskonflikter i den enkelte akvakultursak med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag, slik at natur-, ferd- sels-, fiske- og friluftsinteressene ikke blir vesentlig skadelidende. Eventuell endret arealbruk på land skal også vurderes. 

I henhold til kommunens regler for saksbehandling av søknader i områder Bruk eller vern av sjø og vassdrag dypere enn 20m (6001) skal søknad om tiltak sendes på høring til lokalutvalg, berørte lokale interessegrupper, fiskarlag og andre aktuelle parter. Søknaden annonseres i samarbeid med søker i henhold til krav i Akvakulturloven på kommunes hjemmeside og aviser. Etter høring behandles søknaden i formannskapet.

Eventuelle merknader eller informasjon om mulige arealbrukskonflikter med bakgrunn i natur-, ferd- sels-, fiske- og friluftsinteresser på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy, eventuelt på epost til postmottak@luroy.kommune.no innen 5.januar 2023. 

 

 

vedlegg:

Brev fra Nordland Fylkeskommune (PDF, 232 kB)
Søknaden (PDF, 752 kB)
Strømmålinger (PDF, 14 MB)
MOM-B- Undersøkelse (PDF, 5 MB)
MOM-C- Undersøkelse (PDF, 11 MB)
Supplerende opplysninger (PDF, 11 MB)
Posisjoner, kart og skisser (PDF, 6 MB)
Vurdering av sårbare arter og naturtyper (PDF, 2 MB)
Internkontroll og prosedyrer (PDF, 950 kB)

Egenvurdering behov for konsekvensanalyser (PDF, 4 MB)

Forundersøkelse Mangvardan (PDF, 9 MB)