Kommunedelplan Kvarøy. Offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 vedtok Lurøy formannskap som det faste planutvalget den 27.05.2020 i sak 52/20, at kommunedelplan Kvarøy legges ut til offentlig ettersyn.

De 2 viktigste tema i plan er ny boligbebyggelse og ny næringsbebyggelse.  Planen åpner for fortetting av eksisterende boligbebyggelse og bygging av 12 nye boliger i nye områder. I tillegg er det avsatt areal for bygging av enda 10 nye boliger med krav til reguleringsplan. 

I Kallervika er det planlagt nytt næringsareal. Kallervika er naturlig beskyttet fra vær og vind og kommunen ser gode muligheter for etablering av industriell kai både på nordside og/eller på sørside av vika. 

Plandokumentene og saksfremlegg fra planens behandling i formannskapet kan åpnes her:

Plankart (PDF, 4 MB), temakart friluftsliv (PDF, 2 MB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), planbestemmelser (PDF, 156 kB)saksfremlegg (PDF, 155 kB), konsekvensutredning (PDF, 568 kB).

Utkast til plankart kommunedelplan Kvarøy er også tilgjengelig på www.kommunekart.com.

Ved spørsmål om plan, så ta kontakt med Vaidotas Suveizdis, tlf. 75091600, epost vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes,  e-post: teknisk@luroy.kommune.no innen den 20. juli 2020.  Tlf. 75 09 16 00.