Kunngjøring - Endring av reguleringsplan for Hamnholmen, planID 2017004

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet den 14.02.2024 i sak 12/24, endringer av reguleringsplan for Hamnholmen

Hensikten med planendring

Hensikten med planendring er å å kunne bygge flere boliger for å møte boligbehovet på Lovund.  Endring består av: 

  • Formål «molo» SAA1, SAA2, S, BSB erstattes med delvis formål småbåthavn og delvis med formål friluftsområde i sjø og vassdrag. 
  • Formål BN1 og f_SPP områder erstattes med boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse.

 

Plankart med endringer, vedtatt i sak 12/24 i møte den 14.02.2024

 

 

Plandokumenter: 

Plankart (PDF, 29 MB)

Planbeskrivelse med endringer (PDF, 7 MB)

Reguleringsbestemmelser med endringer (PDF, 221 kB)

 

Øvrige dokumenter: 

Saksfremlegg (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll (PDF, 21 kB)

 

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages jf. Forvaltningsloven § 28. Begrunnet klage sendes til postmottak@luroy.kommune.no innen 11.06.2024.

Tilbakemelding