Lurøy kommune har fått ny profil

 

Den nye profilen

Kommunevåpen med logo
Ved gjennomgang av ulike bruksområder på kommunevåpen og logo fremgår bruken vår svært inkonsistent med hensyn til både farger, fonter og plassering/oppsett.

Etter profilprosjektet har vi fått satt klare retningslinjer for bruk av kommunevåpen og logo.

Liv laga
Mange spilte også inn «Lurøy liv laga» slagordet som kommunen har en sterk historisk og politisk knytning til. Uttrykket representerer aksjonen i 1986, hvor politikerne la ned vervene sine i protest mot urimelige rammevilkår. Den symboliserer også prosessene i etterkant hvor kommunen sammen arbeidet frem visjoner for fremtiden. En prosess som blant annet resulterte i Lurøysangen av Trygve Hoff. En sang som selv i dag kan høres fra høytalere og allsang når unge møtes til festlig lag.

Stilen på «den gamle» Lurøy liv laga- logoen er i 2020 kanskje noe gammeldags, men vi ønsket å ta den med, om enn noe mer modernisert og klargjort for «nye daga».

Livslinja
Det grafiske elementet i profilen er en «livslinje» som trekker frem elementene fra innspillene vi fikk fra enhetene. Den illustrerer naturen vår - omgivelsene vi lever i, ressursgrunnlaget samfunnet og næringene våre har sprunget ut fra og miljøet hvor aktivitet til lands og vanns skaper trivsel og tilhørighet. De varige og tradisjonelle elementene. Samtidig viser de hvordan vi har utviklet oss i og av disse elementene. Våre karakteristiske fjell, majestetene som skyter opp fra havet har fått sin plass i livslinja.

Livslinja kan benyttes i sin helhet, eller det kan velges ut utsnitt som bruker identifiserer seg med. Den kommer også i flere fargekombinasjoner som bidrar til variasjon og «liv» i uttrykket.

Bilder
Presentasjonsanvisningene vi har fått som produkt av prosjektet har rom for utstrakt bildebruk og fleksible bildefelt i malbasene.

  • Tjenesteproduksjonen vår
  • Samarbeid – en verdi som ble spilt inn som en vesentlig del av vår identitet
  • Nærhet og sammensveisede bygdesamfunn
  • Trygg oppvekst
  • Spennende karrieremuligheter
  • Trygg alderdom
  • Utvikling, innovasjon, gründermentaliteten som er sterke begreper innenfor kommunegrensen

Alle elementene vi identifiserer oss med, men som er i rask endring, skal holdes dagsaktuelle gjennom fleksibel bildebruk.

I lengre tid har kommunen arbeidet på ulike digitale og analoge flater med profilering av kommunen. Eksempel på elementer i den analoge profileringen er messeutstyr (roll-up’s), brosjyrer, flyers, utlysninger, plakater, skilt, etc.

På de digitale flatene har vi blant annet sentrale programmer som kommunens hjemmeside, Facebookside, facebooksiden Ledige stillinger i Lurøy (for privat og offentlig næringsliv), Instagram konto, Webcruiter (rekrutteringsportal) og digitalt saksbehandlingssystem. Vi bygger en del digitale annonser for rekruttering til ledige stillinger og presentasjoner som profilerer kommunen.

Vi er mange ansatte innenfor etatene og enhetene som lager ulike kommunikasjons- og presentasjonselementer til ulike formål. For hver gang bygges materialet fra bunnen av, hvilket er tid og ressurskrevende. Samtidig ser man at det i liten grad er noen rød tråd i disse svært ulike måtene å presentere kommunen på. Da mister vi markedsføringseffekten som ligger i «gjenkjennbarheten» på de ulike presentasjonsformene.

Gjennom det økte fokuset på profilering og økningen i antall kommunikasjonsarenaer og sammenhenger vi ønsker synlighet for publikum, har vi innsett at vi trenger denne røde tråden mer enn noen gang. Vi trenger verktøy og grunnmaler som er tilgjengelig for alle ansatte som ønsker å jobbe med kommunikasjon, slik at vi oppnår et felles uttrykk, men også fordi dette vil forenkle og effektivisere arbeidet.

Vi trenger en fellesnevner, den røde tråden, som binder oss sammen på kryss av geografisk avstand og ulikheter i tjenesteproduksjon.

Samtidig så vi at trengte fleksibilitet i disse malene, som tillater tjenesteområder og etater å få frem sin unike geografiske og faglige identitet.

Vi trengte et profilprosjekt!

Prosess:
Nærings- og utviklingsteamet (NUT) fikk oppdraget med å lage grunnlaget som skulle medfølge oppdragsbeskrivelsen til designbyrået. I lys av egne arbeidsområder mente vi at ord som næring, utvikling, innovasjon, gründerskap var sentrale begreper kommunens profil burde favne. Men det var ikke våre begreper som skulle vektlegges, det var den samlede stemmen til kommuneorganisasjonen.

I begynnelsen av 2019 startet vi en intern prosess hvor enhetslederne i sine stabsmøter fikk kjøre kreative prosesser for å trekke frem Lurøyidentiteten slik som de oppfattet den. Prosessopplegget ble oversendt enhetslederne som, etter selv å ha deltatt, ble invitert til å kjøre tilsvarende prosess for ansatte på enhetene og tjenestebrukere innenfor oppvekst og HSO.

De samlede innspillene fra denne prosessen ble overlevert som grunnlag til designbyrået i det videre arbeidet. Dette grunnlaget tok en helt annen form enn hva NUT-teamet hadde forutsett. Det var naturen, karakteristiske fjell, trygg oppvekst, samhold, fritidsmuligheter, havet og maritim næring – omgivelsene våre, som ble dratt frem som den vektlagte Lurøy identiteten.

Underveis i prosjektet innså vi hvor feil vi selv hadde tatt, ikke bare fordi folk flest ikke tenkte på de samme tingene som oss selv. Men også fordi innovasjon og utvikling går raskt i vår kommune. Det som i dag symboliserer utvikling representerer i morgen gårdagens virkelighet.

Allsidig Design AS, ved Kajsa Selnes, vant anbudet om profilprosjektet og har vært en tett samarbeidspartner igjennom hele utviklingsprosessen.Vi vil takke alle enheter som har levert verdifulle innspill til prosessen! Ekstra gøy har det vært å se hvor samstemt innspill fra ulike kretser, tjenesteområder og generasjoner var! Lurøy har åpenbart en sterk og samstemt identitetsfølelse. 

Vi håper ansatte og innbyggere blir fornøyd med Lurøy kommunes nye uttrykk.