OBLIGATORIST TESTING VED GRENSEPASSERING

Det innføres obligatorisk testing ved grensepassering for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18.januar kl. 1700. Det vil si at 24 timers regelen for å teste seg bortfaller og at alle som passerer grensen skal testes ved grensepassering. De som ikke vil la seg teste uten rimelig grunn kan straffes med bøter eller bli bortvist fra Norge jamfør forskrift om endring av COVID-19 forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-01-15-93.

For mer informasjon vises det til regjeringens nettsider:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/obligatorisk-testing-pa-grensen/id2828812/