Offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Tonnes fergeleie

I medhold av plan og bygningsloven § 12–10 vedtok Lurøy formannskap den 27.05.2020 i sak 53/20 å legge forslag til detaljreguleringsplan Tonnes fergeleie ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsforslaget er utarbeidet av Nordland Fylkeskommune. Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkeskommune i 2017 (FT-sak 143/2017). Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket. Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse.
Tonnes ferjeleie er planlagt trafikkert med bilførende hurtigbåt eller en hurtiggående ferje. Den ordinære hurtigbåten skal også kunne benytte det nye ferjeleie. Det kan bli aktuelt å bruke ordinær ferje som reserve til den nye båten og ved enkelthendelser. Ferjekaia må derfor også tilpasses ordinær ferje.


Detaljreguleringsplanen legger til rette for blant annet følgende:
• Ferjekai
• Inntil 30 oppstillingsplasser
• Parkering på ferjeleiet
• Servicebygg
• Bussholdeplass
• Løsning for myke trafikanter - fortau
• Elektrifisering av ferjesambandet

Plandokumenter

Forslag til reguleringsplankart (PDF, 2 MB)
Forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 244 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Saksfremlegg (PDF, 7 MB)

Vedlegg:

 1. Illustrasjonshefte (PDF, 5 MB)
 2. Vurdering av krav om konsekvensutredning (PDF, 201 kB)
 3. Fagrapport landskap (PDF, 4 MB)
 4. Fagrapport geoteknikk (PDF, 17 MB)
 5. Fagrapport geologi (PDF, 3 MB)
 6. Fagrapport miljøgeologisk undersøkelse (PDF, 3 MB)
 7. Fagrapport naturmangfold (PDF, 4 MB)
 8. Fagrapport støy (PDF, 389 kB)
 9. Fagrapport vann og avløp (PDF, 661 kB)
 10.  ROS-analyse (PDF, 3 MB)
 11. Bølgeanalyse (PDF, 29 MB)
 12. Fv. 7410 Stormflonalyse ved Tonnes ferjekai (PDF, 896 kB)
 13. Kombinasjonsbruk av bilferje og bilførende hurtigbåt (PDF, 2 MB)
 14. Plankart (med geometri) (PDF, 2 MB)

Reguleringsforslaget er også lagt ut på Nordland Fylkeskommune sin hjemmeside på: www.nfk.no/horinger . Merknader og innspill til planen må merkes 20/8904 og sendes skriftlig til: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø eller post@nfk.noMerknadsfrist er 10. juli 2020.

Nordland Fylkeskommune inviterer til åpen kontordag

Når: Onsdag 10. juni
Tid: kl. 11:00 – 15:00.
Sted: Konferansehytta på Oscarbrygga, Tonnes

Dersom du/dere har spørsmål til planforslaget, ta gjerne kontakt!