Oppstart endring reguleringsplan Aldersund næringsområde

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 og i samsvar med vedtak i Lurøy formannskap den 30.04.2021 i sak 50/21 varsles det oppstart endring reguleringsplan Aldersund næringsområde, vedtatt 29.06.2016. Hensikt med endringen er å avklare nødvendig areal for bygging av ny branngarasje i reguleringsområdet.  Samtidig vil man redusere areal for bygging av naust og øke andel av areal for industri/næring.

Reguleringsplangrenser vises med rød stiplet linje i kartskisse nedenfor. Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liafjellprosjektet nærmer seg ferdigstillelse. I den forbindelse har fylkeskommunen (NFK) henvendt seg til kommunen mht brannvernordning for ivaretakelse av brannobjektet Liafjelltunellen. Lurøy kommune hadde møte med Statens vegvesen i 2019 (før fylkeskommunen selv overtok planleggingen) om vurdering og planlegging av tilfredsstillende brannvernordning med mål om å ha ordningen på plass ved åpning av veien/tunellen. En ble da enige om at en skulle vurdere ny brannvernordning som følge av nytt brannobjekt (Liafjelltunellen) i sammenheng med Silatunellen, som for øvrig er bygd etter gammelt regelverk, og er et langt mer kritisk brannobjekt som følge av konstruksjon og manglende sambandsdekning i området.  

Liafjelltunellen er planlagt åpnet høsten 2021, og det er en forutsetning at bla brannvernordningen godkjennes for at åpning skal kunne skje. Brannvernordningen skal testes i forkant av åpningen med øvelser og lignende. Dette fordrer ikke at ny brannbil skal være på plass til åpningen, men at det er en forpliktende plan for bedring av brannvernordningen.

I formannskapsmøte den 30.04.2021 ble det vedtatt i sak 50/21 bl. annet at "Prosess vedrørende reguleringsendring av industriområdet igangsettes slik at en fortrinnsvis kan fatte vedtak om reguleringsendring i kommunestyret i juni 2021, avhenger av høringsprosessen". 

Gjeldende reguleringsplankart  

Gjeldende plandokumenter

Det er tenkt at branngarasjen skal plasseres relativt nært fylkesveien, i område som i gjeldende plan har kombinert formål parkering, adkomstveier eller formål garasje/naust/bod.

Noen av de regulerte enkelte garasjer/naust/bod skal fjernes fra plan. Samtidig vil andel av kombinert formål forretning/kontor/industri utvides i retning mot fylkesveien. 

Høringsfrist
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet bes melde dette skriftlig til Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost teknisk@luroy.kommune.no innen den 31.05.2021. 

Ønsker du mer informasjon om planlagte reguleringsendring, ta kontakt med teknisk sjef Atle Henriksen, epost atle.henriksen@luroy.kommune.no, mobiltelefon 958 00 848.