Oppstart kommunedelplan Konsvikosen og høring planprogram

Lurøy formannskap bestemte i møte den 02.03.2022, sak 5/22, at kommunen starter prosess kommunedelplan Konsvikosen i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13.

Gjeldende kommunedelplan Konsvikosen ble vedtatt juni 2003. Planen er utdatert. Kommunen ønsker å kjøre ny prosess og kartlegge interesser for bruk av areal i Konsvikosen. Plangrenser foreslås utvidet slik at planen omfatter Skolvatnet, areal på begge sider av Nordmyrveien og Salaveien samt hele Konsvik Breivika til og med Småskogan. Se kartskisse nedenfor. 

Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig høring og kan åpnes her (PDF, 2 MB). Saksfremstilling fra sakens behandling i Lurøy formannskap finnes her. (PDF, 911 kB)

I forbindelse med høring av oppstartsvarsel og planprogram, ønsker kommunen å invitere til et folkemøte som blir holdt onsdag den 15. juni kl. 18:00 i Konsvik skole.  Vi håper at så mange som mulig benytter sjansen til å delta i folkemøte og komme med innspill til den videre planprosessen. 

Frist for innspill er den 25. juli 2022. Vi ber om innspill både til planprogrammet og til innhold i ferdig plan. Innspill til planprogram og til innhold i plan sendes til Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost: teknisk@luroy.kommune.no.