Oppstart reguleringsarbeid Sørnesøy havn

Lurøy formannskap bestemte i møte den 03.03.2021, sak 21/9 at kommunen starter prosess detaljregulering Sørnesøy havn I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. 

Det er pr. i dag flere sjønæringer som trenger havneareal. Næringslivet fyller diesel i havna, og det er behov for en større dieseltank. Lokale fiskere og sjønæringen trenger mer kailengde og plass for sjøtomter. For å få dette til så er det trolig behov for mudring av havneareal og omorganisering av plassering av flytebrygger.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mange forskjellige grunneiere med forskjellige interesser i Sørnesøy havn. I en reguleringsprosess vil man kartlegge behov og ha dialog med grunneiere. Man vil kartlegge, hvilke alternativ for utvidelse av havneområdet finnes, og finne ut, hvordan havn kan utvides eller endres mest optimalt med tanke på maks. nytt areal havneplass med tilstrekkelig dybde.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

I slutten av reguleringsprosess vil man ha en ferdig plan for utvidelse av Sørnesøy havn. 
Reguleringsarbeidet faller ikke under forskrift om konsekvensutredning. Det er planlagt bunnkartlegging av reguleringsområde i nærmeste fremtid. 

Vi ønsker at så mange som mulig kommer med sine meninger og innspill til planarbeid – hva som må forandres, hva som det må tilrettelegges for i Sørnesøy havn. Frist for innspill er den 20. mai 2021. Innspill  til oppstartsvarsel og forslag til reguleringsarbeid sendes til Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost: teknisk@luroy.kommune.no.