Partnerskapet mellom NAV Nordland og Lurøy kommune opphører – endret organisering fra og med 13. januar 2020

Pressemelding fra NAV Nordland:

«Fra 13. januar vil de statlige NAV-tjenestene leveres fra NAV Rana. Denne løsningen gir innbyggerne og virksomhetene i Lurøy tilgang til virkemidler som tidligere var forbeholdt de større NAV enhetene. Virksomheter og enkeltpersoner som har behov for et fysisk møte med NAV vil fortsatt få dette i Lurøy. Endringen medfører at enkeltpersoner kan få nye kontaktpersoner i NAV å forholde seg til. Vår medarbeider som i dag har kontorsted i Lurøy vil fortsatt ha det framover. I tillegg vil medarbeidere fra NAV Rana ha kontordager i Lurøy ved behov.

Kommunale NAV-tjenester er det Lurøy kommune som nå har ansvar for.

NAV Nordland ønsker sammen med kommunene i Nordland å etablere større, faglig sterkere og mindre sårbare enheter. For å inkludere den kommunale delen av NAV  er det nødvendig at kommunene inngår formaliserte vertskommunesamarbeid med nabokommuner. NAV Nordland beklager at vi ikke har klart å oppnå enighet om en annen løsning. Vi ser det likevel ikke som forsvarlig å opprettholde dagens struktur. Dette har sammenheng med endrede rammebetingelser og økte muligheter for å gi digitale tjenester, noe som også krever mer av oss i NAV. Vi må stadig bli bedre til å levere digitale tjenester og vi skal sørge for fysiske møter lokalt når dette er nødvendig. Nå når dagens leder for NAV Lurøy blir pensjonist, ser NAV Nordland det som helt nødvendig å gjøre endringer. ..:»

Kontaktpersoner pressemelding NAV Nordland:

  • Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland, m. 916 65 071
  • Kristin Osmo, konst. leder NAV Rana m. 453 98 239

 

Pressemelding fra Lurøy kommune:

Lurøy kommune beklager at NAV Nordland har valgt å avslutte partnerskapet med Lurøy kommune fra og med 13. januar 2021. Dette skjer etter en gradvis nedtrapping av NAV kontoret i Lurøy. Begrunnelsen for avslutning av partnerskapet tas til orientering.

Lurøy kommune er opptatt av at tjenestene skal være nært brukerne. I den forbindelse vil HSO etaten ivareta tidligere kommunale NAV tjenester fra og med 13. januar 2021, noe som i hovedsak består i økonomisk sosialhjelp, rådgivning og veiledning. Disse tjenestene vil inngå i ny administrativ organisering av HSO etaten. Kommunen har målsetting om å utvikle disse tjenestene i samspill med kommunens øvrige tjenester og virkemiddelapparat.   

Kontaktpersoner pressemelding Lurøy kommune:

  • Rådmann Karl-Anton Swensen, tlf: 97158783
  • HSO sjef Anne Brit Greff, tlf: 48244703