Tilskudd til SMIL, drenering, NMSK og til tiltak i beiteområder

Lurøy og Træna kommune har fått tildelt midler som kan tildeles som tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), til drenering av jordbruksjord, til tiltak i beiteområder og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen) har fordelt tilskuddsramme for ulike tilskuddsordninger til kommunene for ordninger der kommunene er vedtaksmyndighet. For 2021 har Lurøy og Træna kommune fått tildelt:

  • Kr 90.0000 til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • kr 80.000 til drenering av jordbruksjord
  • kr 60.000 til tiltak i beiteområder
  • kr 10.000 til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Søknadene om SMILmidler, om NMSKmidler og til drenering skal søkes digitalt, via altinn. Søknad om NMSKtilskudd søkes på eget skjema

De lokale tiltaksstrategiene og lokale retningslinjer vil bli vektlagt i behandlingen av søknadene.

Bakgrunnsinformasjon om de ulike ordningene:

Søknadsfrist er 15. mars 2021. 

Søknad om NMSKmidler sendes til: Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes eller teknisk@luroy.kommune.no