Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Detaljregulering lakseslakteri Lovund

Iht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Lakseslakteri på Lovund og høring av planprogram.

Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy kommune. Tiltaket vil medføre utfylling i sjø og utbygging av lakseslakteri. Rambøll bistår tiltakshaver Nova Sea AS i arbeidet. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan – Områderegulering Naustholmen og Vika (vedtatt 27.06.2018). Kommunen har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning med planprogram, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 6 pkt. b). Derfor blir planprogram sendt på seks ukers høring samtidig som dette varselet.

Planprogrammet kan åpnes her (PDF, 2 MB). Planprogrammet er også tilgjengelig  på Rambøll sin hjemmeside http://www.ramboll.no/presse/kunngjoringer.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Christian Dunker Furuly, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no innen 05.03.2021