Vedtatt detaljregulering Lakseslakteri Lovund

Den 29.10.2021 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 34/21 detaljreguleringsplan Lakseslakteri Lovund i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Reguleringsplanen  legger opp til et næringsområde på ca 45 da med tilhørende adkomst fra Naustholmveien. Det er lagt opp til utfylling i sjø. Området planlegges for lakseslakteri og annen sjørettet næring. Bygget vil ha en høyde på ca. 12 meter og ha et fotavtrykk på 10 – 15000 m2. Det har blitt gjennomført utredninger for geoteknikk, støy, vann og avløp og sedimentprøver av sjøbunnen. Det har også blitt gjort vurderinger for friluftsliv, naturmangfold, landskap og skipstrafikk m.m.

Plandokumentene og saksfremlegg fra planens behandling i kommunestyret finnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 3 MB)Reguleringsbestemmelser (PDF, 130 kB), Planbeskrivelse (PDF, 6 MB), Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no  innen den 25.10.2021.