Vedtatt kommunedelplan Aldersund

Lurøy kommunestyre vedtok i møte den 24.06.2020, sak 17/20 kommunedelplan for Aldersund. 

Område for kommunedelplan Aldersund omfatter hele bygda fra start tunnel Liafjellet i nord og til Kleivhalsen i sør, der gnr. 30 grenser til gnr. 29. Planområde omfatter gårdsnumre 30, 31, 32 og 33.

Planen fastsetter rammer for utbygging av områdene i Aldersund i de kommende årene. Planforslaget legger opp til totalt 35,2 daa nytt næringsareal og areal for bygging av 24 boliger. Plandokumentene kan åpnes her: 

Plankart (PDF, 19 MB), temakart friluftsliv (PDF, 3 MB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), planbestemmelser (PDF, 143 kB), saksfremlegg (PDF, 12 MB). Planen er også tilgjengelig på www.kommunekart.com, under lag «Kommunedelplan».

Vedtatt plan kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 11-15.