Vedtatt reguleringsendring Aldersund næringsområde

Den 29.10.2021 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 37/21 reguleringsendring Aldersund næringsområde i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Reguleringsendringen åpner for etablering av ny kommunal brannstasjon ved Fylkesvei 17 på næringsområde like sør for Aldersund havn. Lurøy kommunen og Nordland Fylkeskommune har bestemt å etablere ny brannstasjon i Aldersund i forbindelse med planlagt åpning av Liafjelltunellen. Liafjelltunellen er planlagt åpnet høsten 2021, og det er en forutsetning at bla brannvernordningen godkjennes for at åpning skal kunne skje.

Regulert næringsareal i plan er økt fra 11 til 14 da, område for garasjer/naust er fjernet og det er regulert inn et område på 0,8 da for ny brannstasjon. 

Plandokumentene og saksfremlegg fra planens behandling i kommunestyret finnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 3 MB), Reguleringsbestemmelser (PDF, 106 kB), Planbeskrivelse (PDF, 383 kB), Saksfremlegg med vedtak (PDF, 669 kB)

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no  innen den 25.01.2021.