Vedtatt reguleringsendring Hamnholmvalen

Den 04.11.2021 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 39/21 reguleringsendring Hamnholmvalen i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Reguleringsendringen legger til rette for nytt areal til aktivitetspark/treningspark og muligheter til å bygge et badehus. Mesteparten av areal med boligformål for konsentrert bebyggelse samt vegareal er tatt bort. Innenfor planområdet opprettholdes uforandret et område (en tomt) for telekommunikasjon samt et område (en tomt) for naust. Det opprettholdes også avsatt areal/tilleggsareal til boligformål for eksisterende eiendommer bebygd med frittliggende boligbebyggelse. Plandokumentene og saksfremlegg fra planens behandling i kommunestyret finnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 435 kB), Reguleringsbestemmelser (PDF, 268 kB), Planbeskrivelse (PDF, 11 MB), Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no  innen den 22.12.2021.